Numbers 33/36   

این‌ است‌ منازل‌ بنی‌اسرائیل‌ كه‌ از زمین مصر با افواج‌ خود زیردست‌ موسی‌ و هارون‌ كوچ‌ كردند. .1
و موسی‌ به‌ فرمان‌ خداوند سفرهای‌ ایشان‌ را برحسب‌ منازل‌ ایشان‌ نوشت‌. و این‌ است‌ منازل‌ و مراحل‌ ایشان‌: .2
پس‌ در ماه‌اول‌ از رعمسیس‌، در روز پانزدهم‌ از ماه‌ اول‌ كوچ‌ كردند، و در فردای‌ بعد از فصح‌ بنی‌اسرائیل‌ در نظر تمامی‌ مصریان‌ با دست‌ بلند بیرون‌ رفتند. .3
و مصریان‌ همۀ نخست‌زادگان‌ خود را كه‌ خداوند از ایشان‌ كشته‌ بود دفن‌ می‌كردند، و یهوه‌ بر خدایان‌ ایشان‌ قصاص‌ نموده‌ بود. .4
و بنی‌اسرائیل‌ از رعمسیس‌ كوچ‌ كرده‌، در سُكّوت‌ فرود آمدند. .5
و از سكوت‌ كوچ‌ كرده‌، در ایتام‌ كه‌ به‌ كنار بیابان‌ است‌، فرود آمدند. .6
و از ایتام‌ كوچ‌ كرده‌، به‌ سوی‌ فَمُالحِیروت‌ كه‌ در مقابل‌ بَعْل‌ صَفون‌ است‌، برگشتند، و پیش‌ مَجَدل‌ فرود آمدند. .7
و از مقابل‌ حِیروت‌ كوچ‌ كرده‌، از میان‌ دریا به‌ بیابان‌ عبور كردند و در بیابان‌ ایتام‌ سفر سه‌ روزه‌ كرده‌، در مارّه‌ فرود آمدند. .8
و از مارّه‌ كوچ‌ كرده‌، به‌ ایلیم‌ رسیدند و در ایلیم‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ و هفتاد درخت‌ خرما بود، و در آنجا فرود آمدند. .9
و از ایلیم‌ كوچ‌ كرده‌، نزد بحر قلزم‌ فرود آمدند. .10
و از بحر قلزم‌ كوچ‌ كرده‌، در بیابان‌ سین‌ فرود آمدند. .11
و از بیابان‌ سین‌ كوچ‌ كرده‌، در دُفقَه‌ فرود آمدند. .12
و از دفقه‌ كوچ‌ كرده‌، در اَلوش‌ فرود آمدند. .13
و از الوش‌ كوچ‌ كرده‌، در رفیدیم‌ فرود آمدند و در آنجا آب‌ نبود كه‌ قوم‌ بنوشند. .14
و از رفیدیم‌ كوچ‌ كرده‌، در بیابان‌ سینا فرود آمدند. .15
و از بیابان‌ سینا كوچ‌ كرده‌، در قِبروت‌ هَتّاوه‌ فرود آمدند. .16
و از قبروت‌ هتاوه‌ كوچ‌ كرده‌، در حصیروت‌ فرود آمدند. .17
و از حصیروت‌ كوچ‌ كرده‌، در رِتمَه‌ فرود آمدند. .18
و از رتمه‌ كوچ‌ كرده‌، و در رِمّون‌ فارَص‌ فرود آمدند. .19
و از رمون‌ فارص‌ كوچ‌ كرده‌، در لبنه‌ فرود آمدند. .20
و از لبنه‌ كوچ‌ كرده‌، در رِسّه‌ فرود آمدند. .21
و از رسه‌ كوچ‌ كرده‌، در قُهَیلاتَه‌ فرود آمدند. .22
و از قهیلاته‌ كوچ‌ كرده‌، در جبل‌ شافَرفرود آمدند. .23
و از جبل‌ شافر كوچ‌ كرده‌، در حَراده‌ فرود آمدند. .24
و از حراده‌ كوچ‌ كرده‌، در مَقْهیلوت‌ فرود آمدند. .25
و از مقهیلوت‌ كوچ‌ كرده‌، در تاحَت‌ فرود آمدند. .26
و از تاحت‌ كوچ‌ كرده‌، در تارح‌ فرود آمدند. .27
و از تارح‌ كوچ‌ كرده‌، در مِتْقَه‌ فرود آمدند. .28
و از متقه‌ كوچ‌ كرده‌، در حَشمونَه‌ فرود آمدند. .29
و از حشمونه‌ كوچ‌ كرده‌، در مُسیروت‌ فرود آمدند. .30
و از مسیروت‌ كوچ‌ كرده‌، در بنی‌یعْقان‌ فرود آمدند. .31
و از بنی‌یعقان‌ كوچ‌ كرده‌، در حورالجِدجاد فرود آمدند. .32
و از حورالجدجاد كوچ‌ كرده‌، در یطْبات‌ فرود آمدند. .33
و از یطبات‌ كوچ‌ كرده‌، در عَبْرونَه‌ فرود آمدند. .34
و از عبرونه‌ كوچ‌ كرده‌، در عِصیون‌جابَر فرود آمدند. .35
و از عصیون‌جابر كوچ‌ كرده‌، در بیابان‌ صین‌ كه‌ قادش‌ باشد، فرود آمدند. .36
و از قادش‌ كوچ‌ كرده‌، در جبل‌ هور در سرحد زمین‌ ادوم‌ فرود آمدند. .37
و هارون‌ كاهن‌ برحسب‌ فرمان‌ خداوند به‌ جبل‌ هور برآمده‌، در سال‌ چهلم‌ خروج‌ بنی‌اسرائیل‌ از زمین‌ مصر، در روز اول‌ ماه‌ پنجم‌ وفات‌ یافت‌. .38
و هارون‌ صد و بیست‌ و سه‌ ساله‌ بود كه‌ در جبل‌ هور مرد. .39
و مَلك‌ عِراد كنعانی‌ كه‌ در جنوب‌ زمین‌ كنعان‌ ساكن‌ بـود از آمدن‌ بنی‌اسرائیل‌ اطلاع‌ یافت‌. .40
پس‌ از جبل‌ هور كوچ‌ كرده‌، در صَلمونَه‌ فرود آمدند. .41
و از صلمونه‌ كوچ‌ كرده‌ در فونون‌ فرود آمدند .42
و از فونون‌ كوچ‌ كرده‌، در اوبوت‌ فرود آمدند. .43
و از اوبوت‌ كوچ‌ كرده‌، در عَیی‌عَباریم‌ در حدود موآب‌ فرود آمدند. .44
و ازعییم‌ كوچ‌ كرده‌، در دیبون‌جاد فرود آمدند. .45
و از دیبون‌جاد كوچ‌ كرده‌، در عَلْمون‌دِبْلاتایم‌ فرود آمدند. .46
و از علمون‌دبلاتایم‌ كوچ‌ كرده‌، در كوههای‌ عَباریم‌ در مقابل‌ نبو فرود آمدند. .47
و از كوههای‌ عباریم‌ كوچ‌ كرده‌، در عَرَبات‌ موآب‌ نزد اردن‌ در مقابل‌ اریحا فرود آمدند. .48
پس‌ نزد اردن‌ از بیت‌ یشیموت‌ تا آبل‌ شِطیم‌ در عَرَبات‌ موآب‌ اُرْدُو زدند. .49
و خداوند موسی‌ را در عربات‌ موآب‌ نزد اردن‌، در مقابل‌ اریحا خطاب‌ كرده‌، گفت‌: .50
« بنی‌اسرائیل‌ را خطاب‌ كرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: چون‌ شما از اردن‌ به‌ زمین‌ كنعان‌ عبور كنید، .51
جمیع‌ ساكنان‌ زمین‌ را از پیش‌ روی‌ خود اخراج‌ نمایید، و تمامی‌ صورتهای‌ ایشان‌ را خراب‌ كنید، و تمامی‌ بتهای‌ ریخته‌ شدۀ ایشان‌ را بشكنید، و همۀ مكانهای‌ بلند ایشان‌ را منهدم‌ سازید. .52
و زمین‌ را به‌ تصرف‌ آورده‌، در آن‌ ساكن‌ شوید، زیرا كه‌ آن‌ زمین‌ را به‌ شما دادم‌ تا مالك‌ آن‌ باشید. .53
و زمین‌ را به‌ حسب‌ قبایل‌ خود به‌ قرعه‌ تقسیم‌ كنید، برای‌ كثیر، نصیب‌ او را كثیر بدهید، و برای‌ قلیل‌، نصیب‌ او را قلیل‌ بدهید؛ جایی‌ كه‌ قرعه‌ برای‌ هر كس‌ برآید از آن‌ او باشد؛ برحسب‌ اسباط‌ آبای‌ شما آن‌ را تقسیم‌ نمایید. .54
و اگر ساكنان‌ زمین‌ را از پیش‌ روی‌ خود اخراج‌ ننمایید، كسانی‌ را كه‌ از ایشان‌ باقی‌ می‌گذارید در چشمان‌ شما خار خواهند بود، و در پهلوهای‌ شما تیغ‌ و شما را در زمینی‌ كه‌ در آن‌ ساكن‌ شوید، خواهند رنجانید. .55
و به‌ همـان‌ طوری‌ كه‌ قصد نمودم‌ كه‌ با ایشان‌ رفتـار نمایم‌، با شمـا رفتار خواهم‌ نمـود.» .56

  Numbers 33/36