Matthew 4/28   

آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. .1
و چون چهل شبانه‌روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید. .2
پس تجربه‌کننده نزد او آمده، گفت، اگر پسر خدا هستی، بگو تا این سنگها نان شود. .3
در جواب گفت، مکتوب است انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. .4
آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر کنگره هیکل برپا داشته، .5
به وی گفت، اگر پسر خدا هستی، خود را به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را دربارهٔ تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد. .6
عیسی وی را گفت، و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن. .7
پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همهٔ ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده، .8
به وی گفت، اگر افتاده مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو بخشم. .9
آنگاه عیسی وی را گفت، دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. .10
در ساعت ابلیس او را رها کرد و اینک، فرشتگان آمده، او را پرستاری می‌نمودند. .11
و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است، به جلیل روانه شد، .12
و ناصره را ترک کرده، آمد و به کفرناحوم، به کنارهٔ دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد. .13
تا تمام گردد آنچه به زبان اشعیای نبی گفته شده بود .14
که، زمین زبولون و زمین نفتالیم، راه دریا آن طرف اُرْدُن، جلیلِ امّت‌ها؛ .15
قومی که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و برنشینندگان دیار موت و سایه آن نوری تابید. .16
از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت، توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. .17
و چون عیسی به کناره دریای جلیل می‌خرامید، دو برادر، یعنی شمعون مسمّیٰ به پطرس و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می‌اندازند، زیرا صیّاد بودند. .18
بدیشان گفت، از عقب من آیید تا شما را صیّاد مردم گردانم. .19
در ساعت دامها را گذارده، از عقب اوروانه شدند. .20
و چون از آنجا گذشت، دو برادر دیگر یعنی یعقوب، پسر زِبِدی و برادرش یوحنّا را دید که در کشتی با پدر خویش زِبِدی، دامهای خود را اصلاح می‌کنند؛ ایشان را نیز دعوت نمود. .21
در حال، کشتی و پدر خود را ترک کرده، از عقب او روانه شدند. .22
و عیسی در تمام جلیل می‌گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده، به بشارت ملکوت موعظه همی نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا می‌داد. .23
و اسم او در تمام سوریّه شهرت یافت، و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند، و ایشان را شفا بخشید. .24
و گروهی بسیار از جلیل و دیکاپولِس و اُورشلیم و یهودیّه و آن طرف اُرْدُن در عقب او روانه شدند. .25

  Matthew 4/28