Luke 3/24   

و در سال پانزدهم از سلطنت طیباریوسقیصر، در وقتی که پنطیوس پیلاطُس، والی یهودیّه بود و هیرودیس، تیترارک جلیل و برادرش فیلپُس تیترارکِ ایطوریّه و دیار تَراخوُنیتس و لیسانیوس تیترارکِ آبلیّه .1
و حنّا و قیافا رؤسای کهنه بودند، کلام خدا به یحیی ابن زکریّا در بیابان نازل شده، .2
به تمامی حوالی اُرْدُن آمده، به تعمید توبه بجهت آمرزش گناهان موعظه می‌کرد. .3
چنانچه مکتوب است در صحیفه کلمات اِشعَیای نبی که می‌گوید، صدای ندا کننده‌ای در بیابان، که راه خداوند را مهیّا سازید و طُرُق او را راست نمایید. .4
هر وادی انباشته و هر کوه و تلّی پست و هر کجی راست و هر راهِ ناهموار صاف خواهد شد؛ .5
و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. .6
آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون می‌آمدند، گفت، ای افعی‌زادگان، که شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟ .7
پس ثمراتِ مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، زیرا به شما می‌گویم خدا قادر است که از این سنگها، فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. .8
و الآن نیز تیشه بر ریشهٔ درختان نهاده شده است؛ پس هر درختی که میوهٔ نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده می‌شود. .9
پس مردم از وی سؤال نموده گفتند، چهکنیم؟ .10
او در جواب ایشان گفت، هر که دو جامه دارد، به آنکه ندارد بدهد. و هرکه خوراک دارد نیز چنین کند. .11
و باجگیران نیز برای تعمید آمده، بدو گفتند، ای استاد چه کنیم؟ .12
بدیشان گفت، زیادتر از آنچه مقرّر است، مگیرید. .13
سپاهیان نیز از او پرسیده، گفتند، ما چه کنیم؟ به ایشان گفت، بر کسی ظلم مکنید و بر هیچ‌کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید. .14
و هنگامی که قوم مترصّد می‌بودند و همه در خاطر خود دربارهٔ یحیی تفکّر می‌نمودند که این مسیح است یا نه، .15
یحیی به همه متوجّه شده گفت، من شما را به آب تعمید می‌دهم، لیکن شخصی تواناتر از من می‌آید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او را باز کنم. او شما را به روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. .16
او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خویش را پاک کرده، گندم را در انبار خود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد خواهد سوزانید. .17
و به نصایح بسیار دیگر، قوم را بشارت می‌داد. .18
امّا هیرودیس تیترارک چون به‌سبب هیرودیا، زن برادر او فیلِپس و سایر بدیهایی که هیرودیس کرده بود از وی توبیخ یافت، .19
این را نیز بر همه افزود که یحیی را در زندان حبس نمود. .20
امّا چون تمامی قوم تعمید یافته بودند و عیسی هم تعمید گرفته دعا می‌کرد، آسمان شکافته شد .21
و روح‌القدس به هیأت جسمانی، مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که به تو خشنودم. .22
و خود عیسی وقتی که شروع کرد، قریب به سی ساله بود. و حسب گمان خلق، پسر یوسف ابن هالیِ .23
ابن متّات، بن لاوی، بن ملکِی، بن یَنَّا، بن یوسف، .24
ابن مَتَّاتیا، بن آموس، بن ناحوم، بن حَسلی، بن نَجَّی، .25
ابن مأت، بن متاتِیا، بن شَمعِی، بن یوسف، بن یهودا، .26
ابن یوحنا، بن ریسا، بن زَروبابل، بن سَألْتِیئیل، بن نِیری، .27
ابن مَلْکی، بن اَدّی، بن قوسام، بن اَیْلمودام، بن عِیر، .28
ابن یوسی، بن ایلعاذَر، بن یوریم، بن مَتَّات، بن لاوی، .29
ابن شَمعون، بن یهودا، بن یوسف، بن یونان، بن ایلیاقیم، .30
ابن مَلِیا، بن مَینان، بن مَتَّاتا بن ناتان، بن داود، .31
ابن یسی، بن عوبید، بن بوعز، بن شَلْمون، بن نَحْشون، .32
ابن عمِّیناداب، بن اَرام، بن حَصرون، بن فارص، بن یهودا، .33
ابن یعقوب، بن اسحاق، بن ابراهیم، بن تارَح، بن ناحور، .34
ابن سَروج، بن رَعو، بن فالَج، بن عابَر، بن صالَح، .35
ابن قِینان، بن اَرْفَکْشاد، بن سام، بن نوح، بن لامَک، .36
ابن مَتوشالِح، بن خَنوخ، بن یارَد، بن مَهْلَلئیل،بن قِینان، .37
ابن اَنوش، بن شِیث، بنآدم، بن الله. .38

  Luke 3/24