Galatians 5/6   

پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد، استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. .1
اینک، من پولُس به شما می‌گویم که اگر مختون شوید، مسیح برای شما هیچ نفع ندارد. .2
بلی باز به هرکس که مختون شود شهادت می‌دهم که مدیون است که تمامی شریعت را بجا آورد. .3
همهٔٔ شما که از شریعت عادل می‌شوید، از مسیح باطل و از فیض ساقط گشته‌اید. .4
زیرا که ما به‌واسطهٔٔ روح از ایمان مترقّب امید عدالت هستیم. .5
و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به محبّت عمل می‌کند. .6
خوب می‌دویدید! پس کیست که شما را از اطاعت راستی منحرف ساخته است؟ .7
این ترغیب از او که شما را خوانده است نیست. .8
خمیرمایه اندک تمام خمیر را مُخَمَّر می‌سازد. .9
من در خداوند بر شما اعتماد دارم که هیچ رأی دیگر نخواهید داشت، لیکن آنکه شما را مضطرب سازد هرکه باشد، قصاص خود را خواهد یافت. .10
امّا ای برادران اگر من تا به حال به ختنه موعظه می‌کردم، چرا جفا می‌دیدم؟ زیرا که در این صورت لغزش صلیب برداشته می‌شد. .11
کاش آنانی که شما را مضطرب می‌سازند خویشتن را منقطع می‌ساختند. .12
زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شده‌اید؛ امّا زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبّت، یکدیگر را خدمت کنید. .13
زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل می‌شود، یعنی در اینکه، همسایهٔ خود را چون خویشتن محبّت نما. .14
امّا اگر همدیگر را بگزید و بخورید، باحذر باشید که مبادا از یکدیگر هلاک شوید. .15
امّا می‌گویم، به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به‌جا نخواهید آورد. .16
زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم؛ و این دو با یکدیگر منازعه می‌کنند بطوری که آنچه می‌خواهید نمی‌کنید. .17
امّا اگر از روح هدایت شدید، زیر شریعت نیستید. .18
و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور، .19
و بُتپرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعتها، .20
و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می‌دهم، چنانکه قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی‌شوند. .21
لیکن ثمرهٔ روح، محبّت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است، .22
که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست. .23
و آنانی که از آنِ مسیح می‌باشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته‌اند. .24
اگر به روح زیست کنیم، به روح هم رفتار بکنیم. .25
لافزن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم. .26

  Galatians 5/6