Ephesians 6/6     

ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. .1
پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اوّل با وعده است. .2
تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی. .3
و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. .4
ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز، با ساده‌دلی اطاعت کنید. .5
نه به خدمتِ حضور، مثل طالبانِ رضامندیِ انسان، بلکه چون غلامان مسیح که ارادهٔ خدا را از دل به عمل می‌آورند، .6
و به نیّت خالص خداوند را بندگی می‌کنند نه انسان را، .7
و می‌دانند هرکس که عمل نیکو کند، مکافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد. .8
و ای آقایان، با ایشان به همین نَسَق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چونکه می‌دانید که خودِ شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست. .9
خلاصه ای برادران من، در خداوند و در تواناییِ قوّتِ او زورآور شوید. .10
اسلحهٔ تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. .11
زیرا که ما را کُشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. .12
لهذا اسلحهٔ تامِّ خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید. .13
پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را دربر کرده، بایستید. .14
و نعلینِ استعدادِ انجیلِ سلامتی را در پا کنید. .15
و بر روی این همه، سپر ایمان را بکشید، که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. .16
و خُودِ نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. .17
و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماسِ تمام بجهت همهٔٔ مقدّسین بیدار باشید. .18
و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سرّ انجیل را به دلیری اعلام نمایم، .19
که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می‌کنم تا در آن به دلیری سخن گویم، بطوری که می‌باید گفت. .20
امّا تا شما هم از احوال من و از آنچه می‌کنم مطّلع شوید، تیخیکُس که برادر عزیز و خادم امین در خداوند است، شما را از هرچیز خواهد آگاهانید، .21
که او را بجهت همین به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شما را تسلّی بخشد. .22
برادران را سلام و محبّتِ با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند باد. .23
با همهٔٔ کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبّت در بی‌فسادی دارند، فیض باد. آمین. .24

  Ephesians 6/6