Ephesians 5/6   

پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید. .1
و در محبّت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبّت نمود، و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. .2
امّا زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنانکه مقدّسین را می‌شاید. .3
و نه قباحت و بیهوده‌گویی و چرب‌زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شکرگزاری. .4
زیرا این را یقین می‌دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طمّاع که بت‌پرست باشد، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. .5
هیچ‌کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می‌شود. .6
پس با ایشان شریک مباشید. .7
زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند، نور می‌باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید. .8
زیرا که میوهٔٔ نور در کمال، نیکویی و عدالت و راستی است. .9
و تحقیق نمایید که پسندیدهٔ خداوند چیست. .10
و در اعمال بی‌ثمر ظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمّت کنید، .11
زیرا کارهایی که ایشان در خفا می‌کنند، حتّی ذکر آنها هم قبیح است. .12
لیکن هرچیزی که مذمّت شود، از نور ظاهر می‌گردد، زیرا که هرچه ظاهر می‌شود نور است. .13
بنابراین می‌گوید، ای تو که خوابیده‌ای، بیدار شده، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد. .14
پس باخبر باشید که چگونه به دقّت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. .15
و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. .16
از این جهت بی‌فهم مباشید، بلکه بفهمید که ارادهٔ خداوند چیست. .17
و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. .18
و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنّم نمایید. .19
و پیوسته، بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. .20
همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. .21
ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را. .22
زیرا که شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات‌دهندهٔ بدن است. .23
لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. .24
ای شوهران، زنان خود را محبّت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبّت نمود و خویشتن را برای آن داد. .25
تا آن را به غسلِ آب به‌وسیلهٔ کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید، .26
تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکّه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدّس و بی‌عیب باشد. .27
به همینطور، باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبّت نمایند زیرا هرکه زوجهٔ خود را محبّت نماید، خویشتن را محبّت می‌نماید. .28
زیرا هیچ‌کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می‌کند، چنانکه خداوند نیز کلیسا را. .29
زانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم، از جسم و از استخوانهای او. .30
از اینجاست که مرد، پدر و مادر را رها کرده، با زوجهٔ خویش خواهد پیوست و آن دو یکتن خواهند بود. .31
این سرّ، عظیم است، لیکن من دربارهٔ مسیح و کلیسا سخن می‌گویم. .32
خلاصه هریکی از شما نیز زن خود را مثل نَفْس خود محبّت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. .33

  Ephesians 5/6