2Thessalonians 3/3     

خلاصه ای برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد چنانکه در میان شما نیز؛ .1
و تا از مردم ناشایستهٔ شریر برهیم زیرا که همه را ایمان نیست. .2
امّا امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت. .3
امّا بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم، به عمل می‌آورید و نیز خواهید آورد. .4
و خداوند دلهای شما را به محبّت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. .5
ولی ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم می‌کنیم که از هر برادری که بی‌نظم رفتار می‌کند و نه برحسب آن قانونی که از ما یافته‌اید، اجتناب نمایید. .6
زیرا خود آگاه هستید که به چه قسم به ما اقتدا می‌باید نمود، چونکه در میان شما بی‌نظم رفتار نکردیم، .7
و نان هیچ‌کس را مفت نخوردیم بلکه به محنت و مشقّت شبانه‌روز به کار مشغول می‌بودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. .8
نه آنکه اختیار نداریم، بلکه تا خود را نمونه برای شما سازیم تا به ما اقتدا نمایید. .9
زیرا هنگامی که نزد شما هم می‌بودیم، این را به شما امر فرمودیم که، اگر کسی خواهد کار نکند، خوراک هم نخورد. .10
زیرا شنیدیم که، بعضی در میان شما بی‌نظم رفتار می‌کنند، که کاری نمی‌کنند، بلکه فضول هستند. .11
امّا چنین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و نصیحت می‌کنیم که، به آرامی کار کرده، نان خود را بخورند. .12
امّا شما ای برادران از نیکوکاری خسته‌خاطر مشوید. .13
ولی اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت مکنید تا شرمنده شود. .14
امّا او را دشمن مشمارید، بلکه چون برادر، او را تنبیه کنید. .15
امّا خود خداوندِ سلامتی شما را پیوسته در هر صورت، سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. .16
تحیّت به دست من پولُس که علامت در هر رساله است بدینطور می‌نویسم، .17
فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین. .18

  2Thessalonians 3/3