1Timothy 4/6   

و لیکن روح صریحاً می‌گوید که، در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مُضِلّ و تعالیم شیاطین اِصغا خواهند نمود، .1
به ریاکاری دروغ‌گویان که ضمایر خود را داغ کرده‌اند؛ .2
که از مزاوجت منع می‌کنند و حکم می‌نمایند به احتراز از خوراکهایی که خدا آفرید برای مؤمنین و عارفینِ حقّ تا آنها را به شکرگزاری بخورند. .3
زیرا که هر مخلوق خدا نیکو است و هیچ چیز را ردّ نباید کرد، اگر به شکرگزاری پذیرند، .4
زیرا که از کلامِ خدا و دعا تقدیس می‌شود. .5
اگر این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود، تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده‌ای. .6
لیکن از افسانه‌های حرام عجوزها احتراز نما و در دینداری ریاضت بکش. .7
که ریاضت بدنی اندک فایده‌ای دارد، لیکن دینداری برای هر چیز مفید است، که وعدهٔٔ زندگی حال و آینده را دارد. .8
این سخن امین است و لایق قبول تامّ، .9
زیرا که برای این زحمت و بی‌احترامی می‌کشیم، زیرا امید داریم به خدای زنده، که جمیع مردمان علی‌الخصوص مؤمنین را نجات‌دهنده است. .10
این امور را حکم و تعلیم فرما. .11
هیچ‌کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه مؤمنین را در کلام و سیرت و محبّت و ایمان و عصمت، نمونه باش. .12
تا مادامی که نه آیم، خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. .13
زنهار از آن کرامتی که در تو است که به‌وسیلهٔ نبوّت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شد، بی‌اعتنایی منما. .14
در این امور تأمّل نما و در اینها راسخ باش تا ترقّی تو بر همه ظاهر شود. .15
خویشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش، که هرگاه چنین کنی، خویشتن را و شنوندگان خویش را نیز نجات خواهی داد. .16

  1Timothy 4/6