1Timothy 2/6   

پس از همه‌چیز اوّل، سفارش می‌کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم بجا آورند؛ .1
بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم. .2
زیرا که این نیکو و پسندیده است، در حضور نجات‌دهندهٔ ما خدا .3
که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. .4
زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسّطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد، .5
که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معیّن. .6
و برای این، من واعظ و رسول و معلم امّت‌ها در ایمان و راستی مقرّر شدم. در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی. .7
پس آرزوی این دارم که مردان، دستهای مقدّس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جا دعا کنند. .8
و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزیّن به حیا و پرهیز، نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها؛ .9
بلکه چنانکه زنانی را می‌شاید که دعوی دینداری می‌کنند به اعمال صالحه. .10
زن با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد. .11
و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلکه در سکوت بماند. .12
زیرا که، آدم اوّل ساخته شد و بعد حوّا. .13
و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده، در تقصیر گرفتار شد. .14
امّا به زاییدن رستگار خواهد شد، اگر در ایمان و محبّت و قدّوسیّت و تقوا ثابت بمانند. .15

  1Timothy 2/6