1Thessalonians 5/5     

امّا ای برادران در خصوص وقتها و زمانها، احتیاج ندارید که به شما بنویسم. .1
زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می‌آید. .2
زیرا هنگامی که می‌گویند سلامتی و امان است، آنگاه هلاکتْ ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد. .3
لیکن شما ای برادران، در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید، .4
زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم. .5
بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هشیار باشیم. .6
زیرا خوابیدگان در شب می‌خوابند و مستان در شب مست می‌شوند. .7
لیکن ما که از روز هستیم، هشیار بوده، جوشن ایمان و محبّت و خودِ امید نجات را بپوشیم. .8
زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه بجهت تحصیل نجات، به‌وسیلهٔ خداوند ما عیسی مسیح، .9
که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده، همراه وی زیست کنیم. .10
پس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید، چنانکه هم می‌کنید. .11
امّا ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده، شما را نصیحت می‌کنند. .12
و ایشان را در نهایت محبّت، به‌سبب عملشان محترم دارید و با یکدیگر صلح کنید. .13
لیکن ای برادران، از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه‌دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمّل کنید. .14
زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند، بلکه دائماً با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. .15
پیوسته شادمان باشید. .16
همیشه دعا کنید. .17
در هر امری شاکر باشید که این است ارادهٔ خدا در حقّ شما در مسیح عیسی. .18
روح را اطفا مکنید. .19
نبوّتها را خوار مشمارید. .20
همه‌چیز را تحقیق کنید، و به آنچه نیکو است متمسّک باشید. .21
از هر نوع بدی احتراز نمایید. .22
امّا خودِ خدای سلامتی، شما را بالکّل مقدّس گرداند و روح و نَفْس و بدن شما تماماً بی‌عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. .23
امین است دعوت‌کنندهٔ شما که این را هم خواهد کرد. .24
ای برادران، برای ما دعا کنید. .25
جمیع برادران را به بوسهٔ مقدّسانه تحیّت نمایید. .26
شما را به خداوند قسم می‌دهم که این رساله برای جمیع برادرانِ مقدّس خوانده شود. .27
فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین. .28

  1Thessalonians 5/5