Psalms (78/150)  

1. En læresalme av Asaf. Lytt, mitt folk, til min lære, bøi eders ører til min munns ord!
2. Jeg vil oplate min munn med tankesprog, jeg vil la utstrømme gåtefulle ord fra fordums tid.
3. Det vi har hørt og vet, og det våre fedre har fortalt oss,
4. det vil vi ikke dølge for deres barn, men for den kommende slekt fortelle Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort.
5. Han har reist et vidnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel, som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn,
6. forat den kommende slekt, de barn som skulde fødes, kunde kjenne dem, kunde stå frem og fortelle dem for sine barn
7. og sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud
8. og ikke være som deres fedre, en opsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og hvis ånd ikke var trofast mot Gud.
9. Efra'ims barn, de rustede bueskyttere, vendte om på stridens dag.
10. De holdt ikke Guds pakt og vilde ikke vandre i hans lov,
11. og de glemte hans store gjerninger og de under som han hadde latt dem se.
12. For deres fedres øine hadde han gjort under i Egyptens land, på Soans mark*. / {* 4MO 13, 22.}
13. Han kløvde havet og lot dem gå gjennem det og lot vannet stå som en dynge.
14. Og han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved ildens lys.
15. Han kløvde klipper i ørkenen og gav dem å drikke som av store vanndyp.
16. Og han lot bekker gå ut av klippen og vann flyte ned som strømmer.
17. Men de blev ennu ved å synde mot ham, å være gjenstridige mot den Høieste i ørkenen.
18. Og de fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde mat efter sin lyst.
19. Og de talte mot Gud, de sa: Kan vel Gud dekke bord i ørkenen?
20. Se, han har slått klippen så det fløt ut vann, og bekker strømmet over; mon han også kan gi brød, eller kan han komme med kjøtt til sitt folk?
21. Derfor, da Herren hørte det, harmedes han, og ild optendtes mot Jakob, og vrede reiste sig mot Israel,
22. fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse.
23. Og han gav skyene der oppe befaling og åpnet himmelens porter.
24. Og han lot manna regne over dem til føde og gav dem himmelkorn.
25. Englebrød* åt enhver; han sendte dem næring til mette. / {* d.e. brød fra englenes bolig, himmelbrød.}
26. Han lot østenvinden fare ut i himmelen og førte sønnenvinden frem ved sin styrke.
27. Og han lot kjøtt regne ned over dem som støv og vingede fugler som havets sand,
28. og han lot dem falle ned midt i deres leir, rundt omkring deres boliger.
29. Og de åt og blev såre mette, og det de lystet efter, gav han dem.
30. De hadde ennu ikke latt fare det de lystet efter, ennu var deres mat i deres munn,
31. da reiste Guds vrede sig mot dem, og han herjet blandt deres kraftfulle menn, og Israels unge menn slo han ned.
32. Med alt dette syndet de enda og trodde ikke på hans undergjerninger.
33. Derfor lot han deres dager svinne bort i tomhet og deres år i forskrekkelse.
34. Når han herjet blandt dem, da spurte de efter ham og vendte om og søkte Gud
35. og kom i hu at Gud var deres klippe, og den høieste Gud deres gjenløser.
36. Men de smigret for ham med sin munn og løi for ham med sin tunge.
37. Og deres hjerte hang ikke fast ved ham, og de var ikke tro mot hans pakt.
38. Men han, han er miskunnelig, han tilgir misgjerning og forderver ikke; mange ganger lot han sin vrede vende om og lot ikke all sin harme bryte frem.
39. Og han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer avsted og ikke kommer tilbake.
40. Hvor titt var de ikke gjenstridige mot ham i ørkenen, gjorde ham sorg på de øde steder!
41. Og de fristet Gud på ny og krenket Israels Hellige.
42. De kom ikke hans hånd i hu den dag han forløste dem fra fienden,
43. han som gjorde sine tegn i Egypten og sine under på Soans mark.
44. Han gjorde deres elver til blod, og sine rinnende vann kunde de ikke drikke.
45. Han sendte imot dem fluesvermer som fortærte dem, og frosk som fordervet dem.
46. Og han gav gnageren* deres grøde og gresshoppen deres høst. / {* d.e. gresshoppen.}
47. Han slo deres vintrær ned med hagl og deres morbærtrær med haglstener.
48. Og han overgav deres fe til haglet og deres hjorder til ildsluer.
49. Han slapp sin brennende vrede løs mot dem, harme og forbitrelse og trengsel, en sending av ulykkes-bud.
50. Han brøt vei for sin vrede, sparte ikke deres sjel for døden, overgav deres liv til pesten.
51. Og han slo alle førstefødte i Egypten, styrkens førstegrøde i Kams telter.
52. Og han lot sitt folk bryte op som en fåreflokk og førte dem som en hjord i ørkenen.
53. Og han ledet dem tryggelig, og de fryktet ikke, men havet skjulte deres fiender.
54. Og han førte dem til sitt hellige landemerke, til det berg hans høire hånd hadde vunnet.
55. Og han drev hedningene ut for deres åsyn og lot deres land tilfalle dem som arvedel og lot Israels stammer bo i deres telter.
56. Men de fristet Gud, den Høieste, og var gjenstridige mot ham, og de aktet ikke på hans vidnesbyrd.
57. De vek av og var troløse, som deres fedre, de vendte om, likesom en bue som svikter.
58. Og de vakte hans harme med sine offerhauger og gjorde ham nidkjær med sine utskårne billeder.
59. Gud hørte det og blev vred, og han blev såre kjed av Israel.
60. Og han forlot sin bolig i Silo, det telt han hadde opslått blandt menneskene.
61. Og han overgav sin styrke til fangenskap og sin herlighet i fiendens hånd.
62. Og han overgav sitt folk til sverdet og harmedes på sin arv.
63. Ild fortærte dets unge menn, og dets jomfruer fikk ingen brudesang.
64. Dets prester falt for sverdet, og dets enker holdt ikke klagemål*. / {* nemlig over sine døde.}
65. Da våknet Herren som en sovende, som en helt som jubler av vin.
66. Og han slo sine motstandere tilbake, påførte dem en evig skam.
67. Og han forkastet Josefs telt og utvalgte ikke Efra'ims stamme,
68. men han utvalgte Juda stamme, Sions berg som han elsket.
69. Og han bygget sin helligdom lik høie fjell, lik jorden, som han har grunnfestet for evig tid.
70. Og han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra fårehegnene;
71. fra de melkende får som han gikk bakefter, hentet han ham til å vokte Jakob, sitt folk, og Israel, sin arv.
72. Og han voktet dem efter sitt hjertes opriktighet og ledet dem med sin forstandige hånd.

  Psalms (78/150)