Numbers (34/36)  

1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Byd Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i Kana'ans land, så er dette det land som skal tilfalle eder som arv - Kana'ans land, så langt dets grenser når.
3. På sydsiden skal eders land gå fra ørkenen Sin langsmed Edom, og eders sydgrense skal i øst begynne ved enden av Salthavet.
4. Så skal grensen svinge sørom Akrabbim-skaret og gå frem til Sin, og den skal gå ut i syd for Kades-Barnea og så gå videre til Hasar-Adar og derfra ta over til Asmon.
5. Fra Asmon skal grensen svinge bort til Egyptens bekk og så gå ut i havet.
6. I vest skal eders grense være det store hav og landet langsmed det; dette skal være eders grense i vest.
7. Og dette skal være eders grense i nord: Fra det store hav skal I avmerke grenselinjen til fjellet Hor.
8. Fra fjellet Hor skal I avmerke grensen dit hvor veien går til Hamat, og grensen skal gå ut ved Sedad.
9. Så skal grensen gå videre til Sifron og ende ved Hasar-Enan. Dette skal være eders grense i nord.
10. Mot øst skal I avmerke eder en grenselinje som går fra Hasar-Enan til Sefam.
11. Fra Sefam skal grensen gå ned til Ribla østenfor Ajin og derfra gå videre ned til den når fjellskråningen østenfor Kinnerets sjø*. / {* d.e. Gennesarets sjø.}
12. Så skal grensen gå videre ned til Jordan og ende ved Salthavet. Dette skal være eders land efter dets grenser rundt omkring.
13. Og Moses bød Israels barn og sa: Dette er det land I skal få til arv ved loddkasting, og som Herren har befalt å gi de ni stammer og den halve stamme.
14. For Rubens barns stamme med sine familier og Gads barns stamme med sine familier og den halve Manasse stamme har alt fått sin arv;
15. disse to og en halv stamme har fått sin arv på denne side av Jordan midt imot Jeriko - mot øst, mot solens opgang.
16. Og Herren talte til Moses og sa:
17. Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellem eder: Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn,
18. og så en høvding for hver stamme, som I skal ta til å skifte ut landet,
19. og dette er navnene på disse menn: for Juda stamme Kaleb, Jefunnes sønn,
20. og for Simeons barns stamme Semuel, Ammihuds sønn,
21. for Benjamins stamme Elidad, Kislons sønn,
22. og for Dans barns stamme en høvding, Bukki, Joglis sønn,
23. for Josefs barn: for Manasses barns stamme en høvding, Hanniel, Efods sønn,
24. og for Efra'ims barns stamme en høvding, Kemuel, Siftans sønn,
25. og for Sebulons barns stamme en høvding, Elisafan, Parnaks sønn,
26. og for Issakars barns stamme en høvding, Paltiel, Assans sønn,
27. og for Asers barns stamme en høvding, Akihud, Selomis sønn,
28. og for Naftalis barns stamme en høvding, Pedael, Ammihuds sønn.
29. Disse menn var det som Herren sa skulde skifte ut arveloddene mellem Israels barn i Kana'ans land.

  Numbers (34/36)