Numbers (31/36)  

1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Ta hevn over midianittene for det de har gjort mot Israels barn! Derefter skal du samles til dine fedre.
3. Da talte Moses til folket og sa: La nogen av eder ruste sig til strid! De skal kjempe mot midianittene og føre Herrens hevn over Midian;
4. tusen av hver stamme, av alle Israels stammer, skal I sende ut til strid.
5. Så blev der av Israels tusener tatt ut tusen av hver stamme - tolv tusen, rustet til strid.
6. Dem sendte Moses ut i striden - tusen av hver stamme - og med dem Pinehas, sønn av Eleasar, presten; han hadde med sig helligdommens redskaper og larmtrompetene.
7. Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel.
8. Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet.
9. Og Israels barn førte Midians kvinner og deres barn bort som fanger, og alle deres kløvdyr og all deres buskap og alt deres gods gjorde de til bytte.
10. Og alle deres byer overalt hvor de bodde, og alle deres teltleire brente de op med ild.
11. Og de tok alt byttet og alt det de hadde røvet, både folk og fe,
12. og de førte fangene og byttet og det de hadde røvet, til Moses og Eleasar, presten, og til Israels barns menighet, til leiren på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko.
13. Og Moses og Eleasar, presten, og alle menighetens høvdinger gikk dem i møte utenfor leiren.
14. Men Moses blev vred på dem som var satt over hæren, på høvdingene over tusen og høvdingene over hundre, da de kom tilbake fra krigstoget.
15. Og Moses sa til dem: Har I latt alle kvinner leve?
16. Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.
17. Så slå nu ihjel alle guttebarn og alle kvinner som har hatt samleie med menn.
18. Men alle unge piker som ikke har hatt samleie med menn, skal I la leve, og de skal høre eder til.
19. Og så skal I holde eder utenfor leiren i syv dager! Enhver av eder som har slått nogen ihjel, og enhver som har rørt ved en som er slått ihjel, skal rense sig på den tredje og på den syvende dag - både I og eders fanger .
20. Og alle klær og alt som er gjort av skinn eller av gjetehår, og alle trekar skal I rense.
21. Og Eleasar, presten, sa til stridsmennene som hadde vært med i krigen: Dette er det lovbud som Herren har gitt Moses:
22. Gull og sølv, kobber, jern, tinn og bly,
23. alt som tåler ild, skal I la gå gjennem ilden, så blir det rent; men det skal også renses med renselsesvannet. Men alt som ikke tåler ild, skal I la gå gjennem vann.
24. Og den syvende dag skal I tvette eders klær, så blir I rene; og derefter kan I komme inn i leiren.
25. Og Herren sa til Moses:
26. Ta tall på hele det bortførte bytte, både folk og fe, du og Eleasar, presten, og overhodene for menighetens familier.
27. Og du skal dele byttet i to deler mellem krigsfolket som drog ut i striden, og hele menigheten.
28. Og du skal ta en avgift til Herren av krigsfolket som drog ut i striden, ett liv av hvert fem hundre, både av mennesker og av storfeet og asenene og småfeet.
29. Dette skal I ta av den halvdel som tilfaller krigsfolket; og du skal gi det til Eleasar, presten, som en gave til Herren.
30. Og av den halvdel som tilfaller Israels barn, skal du ta ut ett liv av hvert femti, både av mennesker og av storfeet og asenene og småfeet - av alt feet; og du skal gi dem til levittene, som tar vare på det som er å vareta ved Herrens tabernakel.
31. Og Moses og Eleasar, presten, gjorde således som Herren hadde befalt Moses.
32. Og byttet - det som var tilovers av alt det som stridsfolket hadde røvet - var: av småfe seks hundre og fem og sytti tusen
33. og av storfe to og sytti tusen
34. og av asener en og seksti tusen.
35. Og av mennesker - kvinner som ikke hadde hatt samleie med menn - var det i alt to og tretti tusen.
36. Halvdelen av dette - den del som falt på stridsmennene - var: av småfeet tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre,
37. så avgiften til Herren av småfeet blev seks hundre og fem og sytti,
38. og av storfeet seks og tretti tusen, og avgiften derav til Herren to og sytti,
39. og av asener tretti tusen og fem hundre, og avgiften derav til Herren en og seksti,
40. og av mennesker seksten tusen, og avgiften derav til Herren to og tretti.
41. Og Moses gav avgiften til Eleasar, presten, som en gave til Herren, således som Herren hadde befalt Moses.
42. Den halvdel som tilfalt Israels barn, og som Moses hadde skilt ut fra stridsmennenes del -
43. den halvdel som tilfalt menigheten - var: av småfe tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre
44. og av storfe seks og tretti tusen
45. og av asener tretti tusen og fem hundre
46. og av mennesker seksten tusen.
47. Av denne halvdel - den som tilfalt Israels barn - tok Moses ut ett liv for hvert femti, både av mennesker og av dyr, og gav dem til levittene, som tok vare på det som er å vareta ved Herrens tabernakel, således som Herren hadde befalt Moses.
48. Så gikk de som var satt over hærens tusener, høvdingene over tusen og høvdingene over hundre, frem for Moses
49. og sa til ham: Dine tjenere har tatt tall på krigsfolkene som stod under vår befaling, og det fattedes ikke én mann av oss.
50. Derfor bærer vi frem som gave til Herren hvad enhver av oss har tatt av gullsaker, armkjeder og armbånd, fingerringer, ørenringer og kulekjeder; det skal være til soning for oss for Herrens åsyn.
51. Og Moses og Eleasar, presten, tok imot gullet av dem, alle slags fint arbeidede ting.
52. Og hele den gave av gull som høvdingene over tusen og høvdingene over hundre avgav til Herren, var seksten tusen, syv hundre og femti sekel.
53. Men stridsmennene hadde og hver for sig vunnet bytte.
54. Da Moses og Eleasar, presten, hadde tatt imot gullet av høvdingene over tusen og over hundre, bar de det inn i sammenkomstens telt, forat det skulde minne om Israels barn for Herrens åsyn.

  Numbers (31/36)