Numbers (26/36)  

1. Da sotten var forbi, sa Herren til Moses og til Eleasar, sønn av Aron, presten:
2. Ta op manntall over hele Israels barns menighet fra tyveårsalderen og opover, efter deres familier, over alle dem i Israel som kan dra ut i strid.
3. Og Moses og Eleasar, presten, talte med dem på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa:
4. Fra tyveårsalderen og opover skal de mønstres - således som Herren hadde befalt Moses og Israels barn, dem som hadde draget ut av Egyptens land.
5. Ruben var Israels førstefødte; Rubens barn var: Fra Hanok hanokittenes ætt, fra Pallu pallu'ittenes ætt,
6. fra Hesron hesronittenes ætt, fra Karmi karmittenes ætt.
7. Dette var rubenittenes ætter, og de av dem som blev mønstret, var tre og firti tusen, syv hundre og tretti.
8. Pallus sønn var Eliab,
9. og Eliabs barn var Nemuel og Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram som var utkåret av menigheten, og som yppet strid mot Moses og Aron dengang Korahs flokk satte sig op imot Herren,
10. og jorden oplot sin munn og slukte både dem og Korah, og hele flokken omkom idet ilden fortærte de to hundre og femti menn, og de blev til et tegn;
11. men Korahs barn omkom ikke.
12. Simeons barn var efter sine ætter: Fra Nemuel nemuelittenes ætt, fra Jamin jaminittenes ætt, fra Jakin jakinittenes ætt,
13. fra Serah serahittenes ætt, fra Sa'ul sa'ulittenes ætt.
14. Dette var simeonittenes ætter, to og tyve tusen og to hundre.
15. Gads barn var efter sine ætter: Fra Sefon sefonittenes ætt, fra Haggi haggittenes ætt, fra Suni sunittenes ætt,
16. fra Osni osnittenes ætt, fra Eri erittenes ætt,
17. fra Arod arodittenes ætt, fra Areli arelittenes ætt.
18. Dette var Gads barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, firti tusen og fem hundre.
19. Judas barn var Er og Onan; men Er og Onan døde i Kana'ans land.
20. Og Judas barn var efter sine ætter: Fra Sela selanittenes ætt, fra Peres peresittenes ætt, fra Serah serahittenes ætt.
21. Peres' barn var: Fra Hesron hesronittenes ætt, fra Hamul hamulittenes ætt.
22. Dette var Judas ætter, så mange av dem som blev mønstret, seks og sytti tusen og fem hundre.
23. Issakars barn var efter sine ætter: Fra Tola tola'ittenes ætt, fra Puva punittenes ætt,
24. fra Jasub jasubittenes ætt, fra Simron simronittenes ætt.
25. Dette var Issakars ætter, så mange av dem som blev mønstret, fire og seksti tusen og tre hundre.
26. Sebulons barn var efter sine ætter: Fra Sered sardittenes ætt, fra Elon elonittenes ætt, fra Jahle'el jahle'elittenes ætt.
27. Dette var sebulonittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, seksti tusen og fem hundre.
28. Josefs barn var efter sine ætter: Manasse og Efra'im.
29. Manasses barn var: Fra Makir makirittenes ætt, og Makir var far til Gilead, fra Gilead gileadittenes ætt.
30. Gileads barn det var: Fra Jeser jesrittenes ætt, fra Helek helkittenes ætt
31. og fra Asriel asrielittenes ætt og fra Sekem sikmittenes ætt
32. og fra Semida semida'ittenes ætt og fra Hefer hefrittenes ætt.
33. Men Selofhad, Hefers sønn, hadde ingen sønner, bare døtre, og Selofhads døtre hette Mahla og Noa, Hogla, Milka og Tirsa.
34. Dette var Manasses ætter, og de av dem som blev mønstret, var to og femti tusen og syv hundre.
35. Efra'ims barn det var efter deres ætter: Fra Sutelah sutelahittenes ætt, fra Beker bakrittenes ætt, fra Tahan tahanittenes ætt.
36. Sutelahs barn det var: Fra Eran eranittenes ætt.
37. Dette var Efra'ims barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, to og tretti tusen og fem hundre. Dette var Josefs barn efter deres ætter.
38. Benjamins barn var efter sine ætter: Fra Bela balittenes ætt, fra Asbel asbelittenes ætt, fra Akiram akiramittenes ætt,
39. fra Sefufam sufamittenes ætt, fra Hufam hufamittenes ætt.
40. Belas barn var: Ard og Na'aman, fra Ard ardittenes ætt, fra Na'aman na'amittenes ætt.
41. Dette var Benjamins barn efter deres ætter, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og seks hundre.
42. Dans barn var efter sine ætter: Fra Suham suhamittenes ætt. Dette var Dans ætter efter deres ættetavle.
43. Alle suhamittenes ætter, så mange av dem som blev mønstret, var fire og seksti tusen og fire hundre.
44. Asers barn var efter sine ætter: Fra Jimna jimna'ittenes ætt, fra Jisvi jisvittenes ætt, fra Beria beriittenes ætt;
45. av Berias barn: Fra Heber hebrittenes ætt, fra Malkiel malkielittenes ætt.
46. Asers datter hette Serah.
47. Dette var Asers barns ætter, så mange av dem som blev mønstret, tre og femti tusen og fire hundre.
48. Naftalis barn var efter sine ætter: Fra Jahse'el jahse'elittenes ætt, fra Guni gunittenes ætt,
49. fra Jeser jisrittenes ætt, fra Sillem sillemittenes ætt.
50. Dette var Naftalis ætter efter deres ættetavle, og de av dem som blev mønstret, var fem og firti tusen og fire hundre.
51. Dette var de av Israels barn som blev mønstret, seks hundre og ett tusen, syv hundre og tretti.
52. Og Herren talte til Moses og sa:
53. Mellem disse skal landet skiftes ut til arv efter folketallet.
54. Den stamme som er stor, skal du gi en stor arv, og den som er liten, skal du gi en liten arv; hver stamme skal få sin arv efter tallet på dem som blev mønstret der.
55. Men ved loddkasting skal landet skiftes ut; efter navnene på sine fedrenestammer skal de ta arv.
56. Efter som loddet faller, skal hver stamme, stor eller liten, få sin arv.
57. Dette var de av levittene som blev mønstret, efter sine ætter: Fra Gerson gersonittenes ætt, fra Kahat kahatittenes ætt, fra Merari merarittenes ætt.
58. Dette var levittenes ætter: libnittenes ætt, hebronittenes ætt, mahlittenes ætt, musittenes ætt, korahittenes ætt. Kahat var far til Amram,
59. og Amrams hustru hette Jokebed; hun var datter av Levi og født i Egypten; og Amram fikk med henne Aron og Moses og deres søster Mirjam.
60. Og Aron fikk sønnene Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar;
61. men Nadab og Abihu døde dengang de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn.
62. Og de av levittene som blev mønstret, var tre og tyve tusen, alt mannkjønn blandt dem fra den som var en måned gammel og opover; de blev ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, fordi det ikke var gitt dem arv blandt Israels barn.
63. Disse var det som blev mønstret av Moses og Eleasar, presten, da de mønstret Israels barn på Moabs ødemarker ved Jordan midt imot Jeriko,
64. og blandt disse var det ikke nogen av dem som blev mønstret av Moses og Aron, presten, dengang de mønstret Israels barn i Sinai ørken.
65. For Herren hadde sagt at de skulde dø i ørkenen. Og det var ingen tilbake av dem uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn.

  Numbers (26/36)