Luke (24/24)    

1. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven, og hadde med sig de velluktende urter som de hadde tilberedt.
2. Men de fant stenen veltet fra graven,
3. og da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme.
4. Og det skjedde mens de stod rådville ved dette, se, da stod to menn hos dem i skinnende klædebon;
5. og da de blev forferdet og bøide sitt ansikt mot jorden, sa de til dem: Hvorfor søker I den levende blandt de døde?
6. Han er ikke her, han er opstanden; kom i hu hvorledes han talte til eder mens han ennu var i Galilea, da han sa
7. at Menneskesønnen skulde overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og opstå på den tredje dag!
8. Da kom de hans ord i hu.
9. Og de vendte tilbake fra graven, og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre.
10. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinner med dem. De sa dette til apostlene,
11. og deres ord syntes dem å være løs tale, og de trodde dem ikke.
12. Men Peter stod op og løp til graven, og da han bøide sig ned, så han bare liksvøpet; og han gikk hjem og undret sig over det som var skjedd.
13. Og se, to av dem gikk samme dag til en by som ligger seksti stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus,
14. og de talte med hverandre om alt dette som hadde hendt.
15. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre, da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem;
16. men deres øine blev holdt igjen, så de ikke kjente ham.
17. Han sa til dem: Hvad er dette for tale som I fører med hverandre på veien? Og de stod stille med sorgfullt åsyn.
18. Men en av dem, som hette Kleopas, tok til orde og sa til ham: Er du alene fremmed i Jerusalem og vet ikke det som er skjedd der i disse dager?
19. Han sa til dem: Hvad da? Og de sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folket,
20. og hvorledes våre yppersteprester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham.
21. Men vi håpet at han var den som skulde forløse Israel. Og dog - med alt dette er det idag den tredje dag siden dette skjedde.
22. Men så har og nogen av våre kvinner forferdet oss; de kom tidlig imorges til graven,
23. og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa at de hadde sett et syn av engler, som sa at han lever;
24. og nogen av dem som var med oss, gikk bort til graven og fant det så som kvinnene hadde sagt; men ham så de ikke.
25. Da sa han til dem: I dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt!
26. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?
27. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.
28. Og de var nær ved byen som de gikk til, og han lot som han vilde gå videre.
29. Da nødde de ham og sa: Bli hos oss; for det stunder til aften, og dagen heller! Og han gikk inn og blev hos dem.
30. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet og velsignet det, og brøt det og gav dem;
31. da blev deres øine åpnet, og de kjente ham; og han blev usynlig for dem.
32. Og de sa til hverandre: Brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og oplot skriftene for oss?
33. Og de stod op i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem, og de fant de elleve samlet, og dem som var med dem, og disse sa:
34. Herren er sannelig opstanden, og er sett av Simon!
35. Og de fortalte hvad som var skjedd på veien, og hvorledes han blev kjent av dem da han brøt brødet.
36. Mens de talte om dette, stod han selv midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder!
37. Men de blev forferdet og fulle av frykt, og trodde at de så en ånd.
38. Og han sa til dem: Hvorfor er I forferdet, og hvorfor opstiger tvilende tanker i eders hjerte?
39. Se mine hender og mine føtter, og se at det er mig selv! Kjenn på mig og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som I ser at jeg har.
40. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter.
41. Men da de ennu ikke trodde for glede, og undret sig, sa han til dem: Har I her noget å ete?
42. Da gav de ham et stykke av en stekt fisk og noget av en honningkake,
43. og han tok det og åt for deres øine.
44. Og han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennu var hos eder, at alt det måtte opfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om mig.
45. Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene.
46. Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag,
47. og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.
48. I er vidner om dette.
49. Og jeg sender over eder det som min Fader har lovt; men I skal bli i byen inntil I blir iklædd kraft fra det høie.
50. Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet op sine hender og velsignet dem;
51. og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og blev optatt til himmelen.
52. Og de tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede,
53. Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud.

  Luke (24/24)