Joshua (21/24)  

1. Overhodene for levittenes familier trådte frem for Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og for familie-overhodene i Israels barns stammer
2. og talte til dem i Silo i Kana'ans land og sa: Herren bød ved Moses at der skulde gis oss byer å bo i med jordet omkring for vårt fe.
3. Da gav Israels barn efter Herrens befaling av sine arvelodder levittene disse byer med tilhørende jorder:
4. Først kom loddet ut for kahatittenes ætter, og blandt disse levitter fikk Arons, prestens, sønner ved loddkastingen tretten byer av Juda stamme og av simeonittenes stamme og av Benjamins stamme,
5. og de andre Kahats barn fikk ved loddkastingen ti byer av Efra'ims stammes ætter og av Dans stamme og av den halve Manasse stamme.
6. Gersons barn fikk ved loddkastingen tretten byer av Issakars stammes ætter og av Asers stamme og av Naftali stamme og av den halve Manasse stamme i Basan.
7. Meraris barn fikk efter sine ætter tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme.
8. Disse byer med tilhørende jorder gav Israels barn levittene ved loddkasting, således som Herren hadde befalt ved Moses.
9. Av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme avgav de de byer som nu skal nevnes:
10. Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for,
11. fikk Arbas, anakittenes stamfars by, det er Hebron, i Juda-fjellene med tilhørende jorder rundt omkring;
12. men byens mark og dens landsbyer gav de Kaleb, Jefunnes sønn, til eiendom.
13. Arons, prestens, sønner fikk både Hebron, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder og Libna med jorder
14. og Jattir med jorder og Estemoa med jorder
15. og Holon med jorder og Debir med jorder
16. og A'in med jorder og Jutta med jorder og Bet-Semes med jorder - ni byer av disse to stammer;
17. og av Benjamins stamme: Gibeon med jorder, Geba med jorder,
18. Anatot med jorder og Almon med jorder - fire byer.
19. Således fikk Arons sønner, prestene, i alt tretten byer med tilhørende jorder.
20. Og Kahats barns ætter av levittene - de andre av Kahats barn - fikk av Efra'ims stamme disse byer, som utgjorde deres lodd:
21. De fikk Sikem, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder
22. og Kibsa'im med jorder og Bet-Horon med jorder - fire byer;
23. og av Dans stamme: Elteke med jorder, Gibbeton med jorder,
24. Ajalon med jorder, Gat-Rimmon med jorder - fire byer;
25. og av den halve Manasse stamme: Ta'anak med jorder og Gat-Rimmon med jorder - to byer.
26. Det var i alt ti byer med tilhørende jorder som de andre kahatitters ætter fikk.
27. Og Gersons barn av levittenes ætter fikk av den halve Manasse stamme Galon i Basan, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Be'estera med jorder - to byer;
28. og av Issakars stamme: Kisjon med jorder, Daberat med jorder.
29. Jarmut med jorder, En-Gannim med jorder - fire byer;
30. og av Asers stamme: Misal med jorder, Abdon med jorder,
31. Helkat med jorder og Rehob med jorder - fire byer;
32. og av Naftali stamme: Kedes i Galilea, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Hammot-Dor med jorder og Kartan med jorder - tre byer.
33. Gersonittenes byer efter deres ætter utgjorde således i alt tretten byer med tilhørende jorder.
34. Og Meraris barns ætter, resten av levittene, fikk av Sebulons stamme: Jokneam med jorder, Karta med jorder,
35. Dimna med jorder, Nahalal med jorder - fire byer;
36. og av Rubens stamme: Beser med jorder og Jahsa med jorder,
37. Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder - fire byer;
38. og av Gads stamme: Ramot i Gilead, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Mahana'im med jorder,
39. Hesbon med jorder, Jaser med jorder - i alt fire byer.
40. De byer som Meraris barn, resten av levittenes ætter, fikk som sin lodd efter sine ætter, var i alt tolv byer.
41. I alt utgjorde levittenes byer i Israels barns eiendomsland åtte og firti byer med tilhørende jorder.
42. Disse byer hadde hver for sig sine jorder rundt omkring sig; så var det med alle disse byer.
43. Således gav Herren Israel hele det land han hadde svoret å ville gi deres fedre; og de inntok det og bosatte sig der.
44. Og Herren lot dem ha ro på alle kanter, aldeles som han hadde tilsvoret deres fedre; og ingen av alle deres fiender kunde holde stand imot dem; alle deres fiender gav Herren i deres hånd.
45. Ikke ett ord blev til intet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus; det blev opfylt alt sammen.

  Joshua (21/24)