Joshua (12/24)  

1. Dette var de konger i landet som Israels barn slo, og hvis land de tok i eie på østsiden av Jordan, fra Arnon-åen til Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst:
2. Sihon, amoritter-kongen, som bodde i Hesbon og rådet over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-åen, fra midten av åen, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-åen, som er grensen mot Ammons barn,
3. og over ødemarken inntil østsiden av Kinneret-sjøen og til østsiden av ødemarkens hav eller Salthavet, bortimot Bet-Hajesimot og i syd til foten av Pisga-liene.
4. Likedan inntok de det land som tilhørte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av kjempefolket; han bodde i Asterot og Edre'i
5. og rådet over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesurittenes og ma'akatittenes land, og over halvdelen av Gilead til det land som tilhørte Sihon, kongen i Hesbon.
6. Dem hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slått, og deres land hadde Moses, Herrens tjener, gitt rubenittene og gadittene og halvdelen av Manasse stamme til eiendom.
7. Og dette var de konger i landet som Josva og Israels barn slo på vestsiden av Jordan, fra Ba'al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjell som strekker sig op imot Se'ir - det land som Josva gav Israels stammer til eiendom efter deres ættegrener -
8. i fjellbygdene og i lavlandet og i ødemarken og i liene og i ørkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana'anittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land:
9. kongen i Jeriko én, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, én,
10. kongen i Jerusalem én, kongen i Hebron én,
11. kongen i Jarmut én, kongen Lakis én,
12. kongen i Eglon én, kongen i Geser én,
13. kongen i Debir én, kongen i Geder én,
14. kongen i Horma én, kongen i Arad én,
15. kongen i Libna én, kongen i Adullam én,
16. kongen i Makkeda én, kongen i Betel én,
17. kongen i Tappuah én, kongen i Hefer én,
18. kongen i Afek én, kongen i Lassaron én,
19. kongen i Madon én, kongen i Hasor én,
20. kongen i Simron-Meron én, kongen i Aksaf én,
21. kongen i Ta'anak én, kongen i Megiddo én,
22. kongen i Kedes én, kongen i Jokneam ved Karmel én,
23. kongen i Dor på Dor-høidene én, kongen over Gojim ved Gilgal én,
24. kongen i Tirsa én, i alt en og tretti konger.

  Joshua (12/24)