Hebrews (7/13)  

1. For denne Melkisedek, konge i Salem, den høieste Guds prest, han som gikk Abraham i møte da han vendte tilbake fra sin seier over kongene, og som velsignet ham,
2. han som Abraham også gav tiende av alt, og som først, når hans navn utlegges, er rettferdighets konge, men dernæst også Salems konge, det er freds konge,
3. som er uten far, uten mor, uten ættetavle, som hverken har dagers begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds Sønn - han blir prest for alltid.
4. Og se, hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, endog gav tiende av byttet!
5. Og mens de av Levis barn som får prestedømmet, har et bud om å ta tiende efter loven av folket, det er av sine brødre, skjønt disse er kommet av Abrahams lend,
6. så har denne, som ikke regner sin ætt fra dem, tatt tiende av Abraham og velsignet ham som hadde løftene.
7. Men uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høiere.
8. Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der en som har det vidnesbyrd at han lever.
9. Og om jeg så må si: Ved Abraham er endog Levi, som tar tiende, blitt lagt i tiende;
10. for han var ennu i sin fars lend dengang da Melkisedek møtte ham.
11. Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis?
12. Omskiftes prestedømmet, da går jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for sig;
13. for han som dette sies om, hørte til en annen stamme, hvorav ingen har tatt vare på alteret;
14. det er jo kjent nok at vår Herre er oprunnet av Juda, og til denne stamme har Moses ikke talt noget om prester.
15. Og enn mere klart er det når det opstår en annen prest efter Melkisedeks vis,
16. som ikke er blitt det ifølge et kjødelig buds lov, men ifølge et uforgjengelig livs kraft;
17. for han får det vidnesbyrd: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis.
18. For et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svakt og unyttig -
19. loven førte jo ikke noget frem til fullkommenhet - og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss til Gud.
20. Og så visst som det ikke gikk for sig uten ed -
21. for hine er blitt prester uten ed, men han med ed ved den som sier til ham: Herren svor, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis -
22. så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann for.
23. Og av hine prester har det vært flere, fordi de ved døden blev hindret fra å holde ved;
24. men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid,
25. og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.
26. For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene
27. en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets; for dette gjorde han en gang for alle da han ofret sig selv.
28. For loven innsetter til yppersteprester mennesker som har skrøpelighet, men edens ord, som kom efter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.

  Hebrews (7/13)