Galatians (6/6)    

1. Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!
2. Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!
3. For dersom nogen tykkes sig å være noget og er dog intet, da dårer han sig selv.
4. Men enhver prøve sin egen gjerning, og da skal han ha sin ros bare efter det han selv er, og ikke efter det som næsten er;
5. for hver skal bære sin egen byrde.
6. Den som oplæres i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham.
7. Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste.
8. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.
9. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.
10. La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!
11. Se, med hvor store bokstaver jeg skriver til eder med min egen hånd!
12. Så mange som vil ta sig godt ut i kjødet, disse er det som tvinger eder til å la eder omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi korses skyld.
13. For ikke engang de som lar sig omskjære, holder selv loven; men de vil at I skal la eder omskjære, forat de kan rose sig av eders kjød.
14. Men det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden.
15. For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.
16. Og så mange som går frem efter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!
17. Herefter volde ingen mig uleilighet! for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme.
18. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd, brødre! Amen.

  Galatians (6/6)