Colossians (1/4)  

1. Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus
2. - til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!
3. Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,
4. efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,
5. for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,
6. som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet,
7. således som I har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro Kristi tjener for eder,
8. han som også har fortalt oss om eders kjærlighet i Ånden.
9. Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
10. at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,
11. så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,
12. så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,
13. han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,
14. i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.
15. Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;
16. for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham,
17. og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.
18. Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;
19. for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham,
20. og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.
21. Også eder, som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag, i de onde gjerninger,
22. eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,
23. så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.
24. Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,
25. hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,
26. den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige,
27. for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.
28. Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.
29. For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.

      Colossians (1/4)