Acts (3/28)  

1. Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende.
2. Og det blev båret frem en mann som var vanfør fra mors liv av, og som de daglig la ved den tempeldør som kalles den fagre, for å be dem som gikk inn i templet, om almisse.
3. Da han så Peter og Johannes som vilde gå inn i templet, bad han om å få en almisse.
4. Men Peter så skarpt på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss!
5. Han gav da akt på dem, for han ventet å få noget av dem.
6. Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg har, det gir jeg dig: I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå op og gå!
7. Så grep han ham ved den høire hånd og reiste ham op,
8. og straks fikk hans føtter og ankler styrke, og han sprang op og stod og gikk omkring, og han fulgte med dem inn i templet, og gikk omkring der og sprang og lovet Gud.
9. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud,
10. og de kjente ham, de så at han var den som satt der ved den fagre tempeldør for å få almisse, og de blev fulle av forundring og redsel over det som var vederfaret ham.
11. Mens han nu holdt sig nær til Peter og Johannes, strømmet hele folket i forundring sammen om dem ved den buegang som kalles Salomos buegang.
12. Da Peter så dette, svarte han folket: Israelittiske menn! Hvorfor undrer I eder over dette? eller hvorfor stirrer I på oss som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han går omkring?
13. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulde løslates;
14. men I fornektet den hellige og rettferdige og bad at en morder måtte gis eder,
15. men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.
16. Og ved troen på hans navn har hans navn styrket denne mann som I ser og kjenner, og troen som virkedes ved ham, har gitt ham denne fulle førlighet for eders alles øine.
17. Og nu, brødre! jeg vet at I gjorde det i uvitenhet, likesom eders rådsherrer;
18. men Gud opfylte på denne måte det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulde lide.
19. Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,
20. og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus,
21. som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.
22. Moses har jo sagt: En profet, likesom mig, skal Herren eders Gud opreise eder av eders brødre; ham skal I høre i alt det som han taler til eder;
23. og det skal skje: Hver sjel som ikke hører denne profet, skal utryddes av folket.
24. Men også alle profetene fra Samuel av og derefter, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager.
25. I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.
26. I var de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå forat han skulde velsigne eder, idet enhver av eder vender sig bort fra sin ondskap.

  Acts (3/28)