2Timothy (2/4)  

1. Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus,
2. og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
3. Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann!
4. Ingen som gjør krigstjeneste, blander sig inn i livets sysler, forat han kan tekkes sin hærfører.
5. Men om nogen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måte.
6. Den bonde som arbeider, bør først nyte fruktene.
7. Forstå det jeg sier! for Herren skal gi dig forstand på alt.
8. Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium,
9. for hvis skyld jeg lider ondt like til dette å være bundet som en ugjerningsmann; men Guds ord er ikke bundet.
10. Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.
11. Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;
12. holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;
13. er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.
14. Minn om dette, idet du vidner for Herrens åsyn at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på.
15. Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.
16. Men hold dig fra det vanhellige tomme snakk! for de går alltid videre i ugudelighet,
17. og deres ord vil ete om sig som dødt kjøtt. Blandt disse er Hymeneus og Filetus,
18. som har faret vill fra sannheten, idet de sier at opstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme.
19. Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!
20. Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære.
21. Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.
22. Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!
23. Og vis fra dig de dårlige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid!
24. Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt,
25. så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten
26. og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

  2Timothy (2/4)