1Chronicles (9/29)  

1. Alle Israels menn blev innført i ættelister og finnes opskrevet i Israels kongers bok; og Juda blev bortført i fangenskap til Babel for sin troløshets skyld.
2. De tidligere innbyggere, som bodde på sin eiendom, i sine byer, var vanlige israelitter, prester, levitter og tempeltjenere.
3. I Jerusalem bodde nogen av Judas barn og av Benjamins barn og av Efra'ims og Manasses barn:
4. Utai, sønn av Ammihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, av Judas sønn Peres' barn;
5. og av silonittene*: Asaja, den førstefødte, og hans sønner; / {* d.e. efterkommerne av Sela.}
6. og av Serahs sønner: Je'uel og deres brødre, seks hundre og nitti i tallet;
7. og av Benjamins barn: Sallu, sønn av Mesullam, sønn av Hodavja, sønn av Hassenua,
8. og Jibneja, sønn av Jeroham, og Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Mesullam, sønn av Sefatja, sønn av Re'uel, sønn av Jibnija,
9. og deres brødre efter sine ætter, ni hundre og seks og femti i tallet; alle disse menn var overhoder for sine familier.
10. Og av prestene: Jedaja og Jojarib og Jakin
11. og Asarja, sønn av Hilkias, sønn av Mesullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub - han var forstander for Guds hus -
12. og Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pashur, sønn av Malkia, og Masai, sønn av Adiel, sønn av Jahsera, sønn av Mesullam, sønn av Mesillemit, sønn av Immer,
13. og deres brødre, overhoder for sine familier, tusen og syv hundre og seksti i tallet, dyktige menn i arbeidet ved tjenesten i Guds hus.
14. Og av levittene: Semaja, sønn av Hassub, sønn av Asrikam, sønn av Hasabja, av Meraris barn,
15. og Bakbakkar, Heres og Galal og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf,
16. og Obadja, sønn av Semaja, sønn av Galal, sønn av Jedutun, og Berekja, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i netofatittenes landsbyer.
17. Og portnerne: Sallum og Akkub og Talmon og Akiman og deres brødre; Sallum var deres overhode,
18. og like til nu står de* ved Kongeporten, mot øst. Dette var portnerne i Levis barns leire. / {* d.e. Sallums efterkommere.}
19. Sallum, sønn av Kore, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, og hans brødre, de som var av hans familie, korahittene, hadde som sin tjenestegjerning å være voktere ved teltets dørtreskler, fordi deres fedre hadde vært voktere ved inngangen til Herrens leir.
20. Og Pinehas, Eleasars sønn, hadde fordum vært deres forstander; Herren var med ham.
21. Sakarja, Meselemjas sønn, var portner ved inngangen til sammenkomstens telt.
22. Alle disse som var utvalgt til portnere ved dørtresklene, var to hundre og tolv i tallet; de var innført i ættelister efter sine landsbyer; David og seeren Samuel hadde innsatt dem som menn de hadde tillit til.
23. De og deres sønner stod ved portene til Herrens hus, telthuset, og holdt vakt.
24. Efter de fire verdenshjørner hadde portnerne sin plass: mot øst, vest, nord og syd.
25. Og deres brødre, som bodde i sine landsbyer, skulde fra tid til annen komme og hjelpe dem for syv dager ad gangen.
26. For de fire forstandere for portnerne var betrodde menn; de var levitter; de hadde også opsyn over kammerne og over skattkammerne i Guds hus.
27. Om natten holdt de sig rundt omkring Guds hus; for det pålå dem å holde vakt, og de skulde lukke op portene hver morgen.
28. Nogen av levittene hadde tilsyn med de redskaper som bruktes ved tjenesten; de tellet dem, både når de bar dem inn, og når de bar dem ut.
29. Og nogen av dem var satt til å ha tilsyn med de andre redskaper - alle helligdommens redskaper - og med melet og vinen og oljen og viraken og krydderiene.
30. Og nogen av prestenes sønner laget kryddersalven.
31. Og Mattitja, en av levittene, korahitten Sallums førstefødte sønn, var betrodd å tillage bakverket.
32. Og nogen av deres brødre kahatittenes barn hadde tilsyn med skuebrødene og skulde legge dem til rette hver sabbat.
33. Dette* var sangerne, familiehoder blandt levittene; de holdt til i kammerne og var fri for annen tjeneste; for de var dag og natt optatt med sitt eget arbeid. / {* de 1KR 9, 14-16 nevnte.}
34. Alle disse* var familiehoder blandt levittene efter sine ætter - overhoder; de bodde i Jerusalem. / {* de 1KR 9, 14-32 nevnte.}
35. I Gibeon bodde Gibeons far Je'uel; hans hustru hette Ma'aka.
36. Og hans førstefødte sønn var Abdon; så var det Sur og Kis og Ba'al og Ner og Nadab
37. og Gedor og Ahjo og Sakarja og Miklot.
38. Og Miklot fikk sønnen Simeam; også disse bodde midt imot sine brødre i Jerusalem, sammen med sine brødre.
39. Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var far til Saul, og Saul fikk sønnene Jonatan og Malkisua og Abinadab og Esba'al.
40. Og Jonatans sønn var Meribba'al, og Meribba'al fikk sønnen Mika.
41. Og Mikas sønner var Piton og Melek og Tahrea.
42. Og Akas fikk sønnen Jara, og Jara fikk Alemet og Asmavet og Simri, og Simri fikk Mosa.
43. Og Mosa fikk sønnen Bina, og hans sønn var Refaja; hans sønn Elasa; hans sønn Asel.
44. Og Asel hadde seks sønner, og dette var deres navn: Asrikam, Bokeru og Ismael og Searja og Obadja og Hanan; dette var Asels sønner.

  1Chronicles (9/29)