1Chronicles (4/29)  

1. Judas sønner var Peres, Hesron og Karmi og Hur og Sobal.
2. Og Reaja, Sobals sønn, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad; dette var soratittenes ætter.
3. Og dette var Abi-Etams [ætter]: Jisre'el og Jisma og Jidbas, og deres søster hette Haslelponi.
4. Og Pnuel var far til Gedor, og Eser var far til Husa; de var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem.
5. Og Tekoas far Ashur hadde to hustruer, Hela og Na'ara.
6. Med Na'ara fikk han Ahussam og Hefer og Temeni og Ahastari; dette var Na'aras sønner.
7. Og Helas sønner var Seret, Jishar og Etnan.
8. Og Kos blev far til Anub og Hassobeba og Aharhels, Harums sønns ætter.
9. Jabes var æret fremfor sine brødre; hans mor gav ham navnet Jabes*, idet hun sa: Jeg har født ham med smerte. / {* han volder smerte.}
10. Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.
11. Og Suhas bror Kelub fikk sønnen Mehir; han var far til Eston.
12. Og Eston var far til Bet-Rafa og Paseah og Tehinna, Ir-Nahas' far dette var mennene fra Reka.
13. Og Kenas' sønner var Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat.
14. Og Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som var far til ætten i Tømmermannsdalen; for de var tømmermenn.
15. Og sønnene til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru, Ela og Na'am, og Elas sønn var Kenas.
16. Og Jehallelels sønner var Sif og Sifa, Tirja og Asarel.
17. Og Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon; og hun* blev fruktsommelig og fødte Mirjam og Sammai og Jisbah, far til Estemoa. / {* Mereds hustru Bitja, 1KR 4, 18.}
18. Og hans jødiske hustru fødte Jered, far til Gedor, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah; men de andre* var sønner av Faraos datter Bitja, som Mered hadde tatt til hustru. / {* Mirjam, Sammai og Jisbah, 1KR 4, 17.}
19. Og sønnene av Hodijas hustru, Nahams søster, var Ke'ilas far, garmitten, og Estemoa, ma'akatitten.
20. Og Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Tulon; og Jisis sønner var Sohet og Sohets sønn.
21. Sønnene til Sela, Judas sønn, var Er, far til Leka, og Lada, far til Maresa, og de ætter som tilhørte bomulls-arbeidernes hus av Asbeas ætt,
22. og Jokim og mennene i Koseba og Joas og Saraf, som rådet over Moab, og Jasubi-Lehem; men dette er gamle ting.
23. Disse folk var pottemakere og bodde i Neta'im og Gedera; de bodde der hos kongen og var i hans arbeid.
24. Simeons sønner var Nemuel og Jamin, Jarib, Serah og Saul;
25. hans sønn var Sallum; hans sønn Mibsam; hans sønn Misma.
26. Og Mismas sønner var hans sønn Hammuel, hans sønn Sakkur og hans sønn Sime'i.
27. Og Sime'i hadde seksten sønner og seks døtre; men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ætt ikke øktes så sterkt som Judas sønner.
28. De bodde i Be'erseba og Molada og Hasar-Sual
29. og i Bilha og i Esem og i Tolad
30. og i Betuel og i Horma og i Siklag
31. og i Bet-Markabot og i Hasar-Susim og i Bet-Biri og i Sa'ara'im - det var deres byer inntil David blev konge -
32. med tilhørende landsbyer, og i Etam og A'in, Rimmon og Token og Asan - fem byer -
33. og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer helt til Ba'al; dette var deres bosteder, og de hadde sin egen ætteliste.
34. Og Mesobab og Jamlek og Josa, Amasjas sønn,
35. og Joel og Jehu, sønn av Josibja, som var sønn av Asiels sønn Seraja,
36. og Eljoenai og Ja'akoba og Jesohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja
37. og Sisa, sønn av Sifi, som var sønn av Allon, som var sønn av Jedaja, som var sønn av Simri, som var sønn av Semaja -
38. disse som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier utbredte sig sterkt.
39. De drog avsted bortimot Gedor like til østsiden av dalen for å søke beite for sitt småfe;
40. og der fant de fett og godt beite, og landet var vidt og rummelig, og det var rolig og stille; for de som bodde der før, var av Kams ætt.
41. Da kom i Judas konge Esekias' dager de som her er optegnet ved navn, og ødela deres telter og hugg ned de meunitter som fantes der, og slo dem med bann, så de nu ikke mere er til, og bosatte sig i deres land; for der var beite for deres småfe.
42. Fem hundre mann av dem - av Simeons barn - drog til Se'irfjellene under anførsel av Pelatja og Nearja og Refaja og Ussiel, Jisis sønner;
43. og de slo ihjel resten av de amalekitter som hadde sloppet unda; så bosatte de sig der og bor der den dag idag.

  1Chronicles (4/29)