1Chronicles (3/29)  

1. Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron: Den førstefødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Jisre'el; den annen, Daniel*, med Abiga'il fra Karmel; / {* d.s.s. Kilab, 2SA 3, 3.}
2. den tredje, Absalom, var sønn av Ma'aka, en datter av kongen i Gesur Talmai; den fjerde, Adonja, var sønn av Haggit;
3. den femte, Sefatja, fikk han med Abital; den sjette, Jitream, med sin hustru Egla.
4. Disse seks fikk han i Hebron; der regjerte han i syv år og seks måneder, og i tre og tretti år regjerte han i Jerusalem.
5. Dette er de sønner han fikk i Jerusalem: Simea og Sobab og Natan og Salomo - disse fire fikk han med Batsua*, Ammiels datter - / {* d.s.s. Batseba, 2SA 12, 24.}
6. og Jibhar og Elisama og Elifelet
7. og Nogah og Nefeg og Jafia
8. og Elisama og Eljada og Elifelet, ni i tallet.
9. Alle disse var Davids sønner foruten de sønner han fikk med sine medhustruer; og Tamar var deres søster.
10. Og Salomos sønn var Rehabeam; hans sønn Abia; hans sønn Asa; hans sønn Josafat;
11. hans sønn Joram; hans sønn Akasja; hans sønn Joas,
12. hans sønn Amasja; hans sønn Asarja; hans sønn Jotam;
13. hans sønn Akas; hans sønn Esekias; hans sønn Manasse;
14. hans sønn Amon; hans sønn Josias.
15. Og Josias' sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans annen sønn, Sedekias, den tredje, Sallum, den fjerde.
16. Og Jojakims sønner var hans sønn Jekonja og hans sønn Sedekias.
17. Og den fangne Jekonjas sønner var hans sønn Sealtiel
18. og Malkiram og Pedaja og Senassar, Jekamja, Hosama og Nedabja.
19. Og Pedajas sønner var Serubabel og Sime'i; og Serubabels sønner var Mesullam og Hananja - deres søster var Selomit -
20. og Hasuba og Ohel og Berekja, Hasadja og Jusab-Hesed, fem i tallet.
21. Og Hananjas sønner var Pelatja og Jesaja, Refajas sønner, Arnans sønner, Obadjas sønner og Sekanjas sønner.
22. Og Sekanjas sønn var Semaja; og Semajas sønner var Hattus og Jigal og Bariah og Nearja og Safat, seks i tallet.
23. Og Nearjas sønner var Eljoenai og Hiskia og Asrikam, tre i tallet.
24. Og Eljoenais sønner var Hodaiva og Eljasib og Pelaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, syv i tallet.

  1Chronicles (3/29)