1Chronicles (23/29)  

1. Da David var blitt gammel og mett av dager, gjorde han sin sønn Salomo til konge over Israel.
2. Og han samlet alle Israels høvdinger og prestene og levittene.
3. Og levittene blev tellet fra tyveårsalderen og opover, og tallet på dem - en for en, alle som var av mannkjønn - var åtte og tretti tusen.
4. Av disse [sa David] skal fire og tyve tusen forestå arbeidet på Herrens hus, og seks tusen skal være tilsynsmenn og dommere,
5. og fire tusen skal være dørvoktere, og fire tusen skal lovsynge Herren til de instrumenter jeg har latt gjøre til lovsangen.
6. Og David delte dem i skifter efter Levis sønner, Gerson, Kahat og Merari.
7. Til gersonittene hørte Ladan og Sime'i.
8. Ladans sønner var Jehiel, overhodet, så Setam og Joel - tre i tallet.
9. Sime'is sønner var Selomot og Hasiel og Haran - tre i tallet; dette var overhodene for Ladans familier.
10. Og Sime'is sønner var Jahat, Sisa og Je'us og Beria; dette var Sime'is sønner - fire i tallet.
11. Jahat var overhodet, og Sisa den annen; men Je'us og Beria hadde ikke mange sønner, og de utgjorde derfor bare en familie, en embedsklasse.
12. Kahats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel - fire i tallet.
13. Amrams sønner var Aron og Moses. Aron blev utskilt for å helliges som høihellig, både han og hans sønner gjennem alle tider, så de skulde brenne røkelse for Herren og tjene ham og velsigne i hans navn til evig tid.
14. Men sønnene til den Guds mann Moses regnes til Levi stamme.
15. Moses' sønner var Gersom og Elieser.
16. Av Gersoms sønner var Sebuel overhodet.
17. Og av Eliesers barn var Rehabja overhodet; Elieser hadde ikke andre sønner, men Rehabjas sønner var overmåte tallrike.
18. Av Jishars sønner var Selomit overhodet.
19. Av Hebrons sønner var Jerija overhodet, Amarja den annen, Jahasiel den tredje og Jekamam den fjerde.
20. Av Ussiels sønner var Mika overhodet, og Jissija den annen.
21. Meraris sønner var Mahli og Musi. Mahlis sønner var Eleasar og Kis.
22. Da Eleasar døde, var det ingen sønner efter ham, men bare døtre, og dem tok deres frender Kis' sønner til ekte.
23. Musis sønner var Mahli og Eder og Jeremot - tre i tallet.
24. Dette var Levis sønner efter sine familier, overhodene for familiene, så mange av dem som blev mønstret, efter sine navn, en for en, de som gjorde arbeidet ved tjenesten i Herrens hus, fra tyveårsalderen og opover.
25. For David sa: Herren, Israels Gud, har gitt sitt folk ro og har nu sin bolig i Jerusalem til evig tid;
26. derfor har heller ikke levittene lenger nødig å bære tabernaklet og alle de til tjenesten der hørende redskaper.
27. For det var efter Davids siste ord at Levis barn blev tellet fra tyveårsalderen og opover.
28. Og de blev satt til å gå Arons sønner til hånde ved tjenesten i Herrens hus; de skulde ha tilsyn med forgårdene og kammerne og sørge for rengjøringen av alt det hellige og utføre arbeidet ved tjenesten i Guds hus,
29. både med skuebrødene og det fine mel til matofferet og med de usyrede brødleiver og med hellene og med det mel som skulde knaes, og med alle hulmål og lengdemål;
30. hver morgen skulde de stå og love og prise Herren, og likeså hver aften,
31. og de skulde hjelpe til ved enhver ofring av brennoffer til Herren på sabbatene, på nymåne-dagene og på høitidene, i fastsatt tall, således som det var foreskrevet for dem - all tid for Herrens åsyn.
32. Således skulde de da ta vare på hvad som var å vareta ved sammenkomstens telt, og hvad som var å vareta ved helligdommen, og hvad som var å vareta for deres brødre Arons sønner ved tjenesten i Herrens hus.

  1Chronicles (23/29)