1Chronicles (2/29)  

1. Dette var Israels sønner: Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issakar og Sebulon,
2. Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Aser.
3. Judas sønner var Er og Onan og Sela; disse tre fikk han med Suas datter, kana'anittinnen; men Er, Judas førstefødte, mishaget Herren, og han lot ham dø.
4. Og hans sønnekone Tamar fødte ham Peres og Serah, så at Judas sønner i alt var fem.
5. Peres' sønner var Hesron og Hamul.
6. Og Serahs sønner var Simri* og Etan og Heman og Kalkol og Dara, tilsammen fem. / {* kalles Sabdi, JOS 7, 1.}
7. Og Karmis* sønn var Akar**, som førte Israel i ulykke, fordi han bar sig troløst at med det bannlyste gods. / {* Karmi var sønn av Sabdi, 1KR 2, 7. JOS 7, 1.} / {** kalles ellers Akan.}
8. Og Etans sønn var Asarja.
9. Og de sønner som Hesron fikk, var Jerahme'el og Ram og Kelubai*. / {* kalles Kaleb.}
10. Og Ram fikk sønnen Amminadab, og Amminadab fikk sønnen Nahson, høvding for Judas barn,
11. og Nahson fikk sønnen Salma, og Salma fikk sønnen Boas,
12. og Boas fikk sønnen Obed, og Obed fikk sønnen Isai.
13. Og Isai fikk Eliab, som var hans førstefødte sønn, og Abinadab, hans annen sønn, og Simea, den tredje,
14. Netanel, den fjerde, Raddai, den femte,
15. Osem, den sjette, David, den syvende.
16. Og deres søstre var Seruja og Abiga'il. Og Serujas sønner var Absai og Joab og Asael, tre i tallet.
17. Og Abiga'il fødte Amasa, og Amasas far var ismaelitten Jeter.
18. Og Kaleb, Hesrons sønn, fikk barn med sin hustru Asuba og med Jeriot; og dette var hennes* sønner: Jeser og Sobab og Ardon. / {* Asubas.}
19. Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til hustru, og med henne fikk han sønnen Hur,
20. og Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk sønnen Besalel.
21. Siden giftet Hesron sig med en datter av Gileads far Makir; han tok henne til hustru da han var seksti år gammel, og fikk med henne sønnen Segub.
22. Og Segub fikk sønnen Ja'ir; han hadde tre og tyve byer i Gileads land.
23. Men gesurittene og arameerne tok Ja'irs byer fra dem og likeså Kenat med tilhørende landsbyer - i alt seksti byer. Alle disse* var sønner av** Gileads far Makir. / {* Segub, Ja'ir og deres ætt, 1KR 2, 21. 22.} / {** De regnes for sønner av Makir, altså til Manasse stamme, 4MO 32, 40, fordi de nedstammet fra Makirs datter, 1KR 2, 21. Deres stamfar Hesron var av Juda stamme, 1KR 2, 5.}
24. Og efterat Hesron var død i Kaleb-Efrata, fødte hans hustru Abia ham Ashur, Tekoas* far. / {* d.e. Tekoas innbyggeres. Således er og navnene på de byer som forekommer i det følgende, å forstå om disse byers innbyggere.}
25. Og sønnene til Jerahme'el, Hesrons førstefødte, var Ram, hans førstefødte, og Buna og Oren og Osem; dem hadde han med Akia.
26. Jerahme'el hadde også en annen hustru, som hette Atara; hun var mor til Onam.
27. Og sønnene til Ram, Jerahme'els førstefødte, var Ma'as og Jamin og Eker.
28. Og Onams sønner var Sammai og Jada. Og Sammais sønner var Nadab og Abisur.
29. Abisurs hustru hette Abiha'il, og med henne fikk han Akban og Molid.
30. Og Nadabs sønner var Seled og Appa'im; Seled døde uten sønner.
31. Og Appa'ims sønn var Jisi; og Jisis sønn var Sesan; og Sesans barn* var Aklai. / {* d.e. datter, 1KR 2, 34.}
32. Og sønnene til Sammais bror Jada var Jeter og Jonatan. Jeter døde uten sønner.
33. Og Jonatans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahme'els sønner.
34. Sesan hadde ingen sønner, bare døtre. Men Sesan hadde en egyptisk tjener, som hette Jarha,
35. og han lot sin tjener Jarha få sin datter til hustru, og med henne fikk han sønnen Attai.
36. Og Attai fikk sønnen Natan, og Natan fikk sønnen Sabad,
37. og Sabad fikk sønnen Eflal, og Eflal fikk sønnen Obed,
38. og Obed fikk sønnen Jehu, og Jehu fikk sønnen Asarja,
39. og Asarja fikk sønnen Hales, og Hales fikk sønnen Elasa,
40. og Elasa fikk sønnen Sismai, og Sismai fikk sønnen Sallum,
41. og Sallum fikk sønnen Jekamja, og Jekamja fikk sønnen Elisama.
42. Og sønnene til Jerahme'els bror Kaleb var Mesa hans førstefødte - han var far til Sif - og sønnene til Hebrons far Maresa.
43. Og Hebrons sønner var Korah og Tappuah og Rekem og Sema.
44. Og Sema fikk sønnen Raham, far til Jorkeam, og Rekem fikk sønnen Sammai.
45. Og Sammais sønn var Maon, og Maon var far til Betsur.
46. Og Kalebs medhustru Efa fødte Haran og Mosa og Gases; og Haran fikk sønnen Gases.
47. Og Jehdais sønner var Regem og Jotam og Gesan og Pelet og Efa og Sa'af.
48. Kalebs medhustru Ma'aka fødte Seber og Tirhana;
49. hun fødte også Sa'af, far til Madmanna, og Seva, far til Makbena og Gibea; og Kalebs datter var Aksa.
50. Dette var Kalebs sønner: Sobal, sønn til Efratas førstefødte sønn Hur og far til Kirjat-Jearim,
51. Salma, far til Betlehem, Haref, far til Betgader.
52. Og sønnene til Kirjat-Jearims far Sobal var Haroe* og halvdelen av Hammenuhot-ætten. / {* d.s.s. Reaja 1KR 4, 2.}
53. Og Kirjat-Jearims ætter var jitrittene og putittene og sumatittene og misra'ittene; fra dem stammer soratittene og estaolittene.
54. Salmas sønner var Betlehem og netofatittene, Atrot-Bet-Joab og halvdelen av manahtittene, sorittene.
55. Og de skriftlærdes ætter, deres som bodde i Jabes, var tiratittene, simatittene, sukatittene; dette er de kinnitter som nedstammer fra Hammat, far til Rekabs hus.

  1Chronicles (2/29)