1Chronicles (1/29)  

1. Adam, Set, Enos,
2. Kenan, Mahalalel, Jared,
3. Enok, Metusalah, Lamek,
4. Noah, Sem, Kam og Jafet.
5. Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras.
6. Og Gomers sønner var Askenas og Difat og Togarma.
7. Og Javans sønner var Elisa og Tarsisa, Kittim og Rodanim.
8. Kams sønner var Kus og Misra'im, Put og Kana'an.
9. Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka; og Raemas sønner var Sjeba og Dedan.
10. Og Kus fikk en sønn som hette Nimrod; han var den første som fikk velde på jorden.
11. Og Misra'im var stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne
12. og patruserne og kasluherne, som filistrene stammer fra, og kaftorerne.
13. Og Kana'an blev far til Sidon - det var hans førstefødte - og Het
14. og jebusittene og amorittene og girgasittene
15. og hevittene og arkittene og sinittene
16. og arvadittene og semarittene og hamatittene.
17. Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesek.
18. Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk Eber.
19. Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden, og hans bror hette Joktan.
20. Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah
21. og Hadoram og Usal og Dikla
22. og Ebal og Abimael og Sjeba
23. og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner.
24. Sem, Arpaksad, Salah,
25. Eber, Peleg, Re'u,
26. Serug, Nakor, Tarah,
27. Abram, det er Abraham.
28. Abrahams sønner var Isak og Ismael.
29. Dette er deres ætter: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe'el og Mibsam.
30. Misma og Duma, Massa, Hadad og Tema,
31. Jetur, Nafis og Kedma; dette var Ismaels venner.
32. Og de sønner som Abrahams medhustru Ketura fødte, var: Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah; og Joksans sønner var Sjeba og Dedan;
33. og Midians sønner var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas sønner.
34. Og Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel.
35. Esaus sønner var Elifas, Re'uel og Je'us og Jaelam og Korah.
36. Elifas' sønner var Teman og Omar, Sefi og Gatam, Kenas og Timna og Amalek.
37. Re'uels sønner var Nahat, Serah, Samma og Missa.
38. Og Se'irs sønner var Lotan og Sobal og Sibeon og Ana og Dison og Eser og Disan.
39. Og Lotans sønner var Hori og Homam; og Lotans søster var Timna.
40. Sobals sønner var Aljan og Manahat og Ebal, Sefi og Onam; og Sibeons sønner var Aja og Ana.
41. Anas sønn var Dison; og Disons sønner var Hamran og Esban og Jitran og Keran.
42. Esers sønner var Bilhan og Sa'avan og Ja'akan; Disans sønner var Us og Aran.
43. Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn: Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba.
44. Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra, konge i hans sted.
45. Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.
46. Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Ajut.
47. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
48. Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted.
49. Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted.
50. Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad konge i hans sted; hans by hette Pa'i, og hans hustru hette Mehetabel, datter av Matred, Mesahabs datter.
51. Og Hadad døde. Og Edoms stammefyrster var: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alja, stammefyrsten Jetet,
52. stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon,
53. stammefyrsten Kenas, stammefyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar,
54. stammefyrsten Magdiel, stammefyrsten Iram; dette var Edoms stammefyrster.

      1Chronicles (1/29)