Nehemiah (7/13)  

1. जब पर्खालको पुनःर्निर्माण भयो, अनि मैले ठीक ठाउँमा ढोकाहरू लगाएँ, द्वारपाल, गवैया अनि लेवीहरूलाई पूजाहरी नियुक्त गरे।
2. तब मैले मेरो भाइ हनानीलाई किल्लाको सेना नायक हनन्याह सहित यरूशलेमको जिम्मा दिएँ किनभने हनानी एक इमान्दार थिए अनि तिनले परमेश्वरलाई अन्य धेरै मानिसहरूले भन्दा अधिक सम्मान गर्थे।
3. मैले तिनीहरूलाई भने, “यरूशलेमको द्वारहरू घाम पूर्णरूपले उदय नहुञ्जेल खोल्नु हुँदैन, अनि घाम अस्ताउनु भन्दा अघि बन्द गर्नु पर्छ। यरूशलेमका बासिन्दाहरूलाई रक्षा गर्न कसैलाई तिनीहरूको खामातिर अनि कसैलाई आफ्नै घरको रक्षा गर्न नियुक्त गर।” फर्केर आएका कैदिहरूको सूची
4. यरूशलेम फराकिलो अनि ठूलो थियो, तर त्यस मित्र मानिसहरू कम थिए, अनि पुनःर्निर्माणघरहरू प्रशस्त थिएनन्।
5. यसकारण परमेश्वरले मलाई मुख्य मानिसहरू, अधिकारीहरू अनि साधारण मानिसहरूलाई कुल अनुसार नाउँ लेख्नु भनि प्रेरणा दिनु भयो। मैले कैदबाट फर्की आउने कुलहरूको विवरण पुस्तक पाँए। मैले त्यसमा यो लेखेको पाएँ।
6. यी मानिसहरू त्यो प्रदेशका मानिसहरू हुन् जो कैदीबाट आएका हुन, जसलाई बाबेलका राजा नबूकदनेसरले कैद गरेर लगेका थिए। (तिनीहरू हरेक आ-आफ्ना शहर यरूशलेम अनि यहूदामा फर्के।)
7. तिनीहरू यरूबाबेल, येशूअ, नहेम्याह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकै, बिल्शान, मिसपेरेत, बिग्बै, नहूम अनि बानाका साथ आए। इस्राएलका मानिसहरूको सूचीः
8. परोशका कुलहरू 2,172
9. शपत्याहका कुलहरू 372
10. आरहका कुलहरू 652
11. पहात-मोआबका कुलहरू अर्थाथ येशूअ अनि योआबका कुलहरू 2,818
12. एलामका कुलहरू 1,254
13. जत्तूका कुलहरू 845
14. जक्कैका कुलहरू 760
15. बिन्नूईका कुलहरू 648
16. बेबैका कुलहरू 628
17. अज्गादका कुलहरू 2,322
18. अबोनीकामका कुलहरू 667
19. बिग्बैका कुलहरू 2,067
20. अदीनका कुलहरू 655
21. आतेरका अर्थात हिज्याहका कुलहरू 98
22. हशूमका कुलहरू 328
23. बेसैका कुलहरू 324
24. हारीमका कुलहरू 112
25. गिबोनका कुलहरू 95
26. बेतलेहेम अनि नेतोपात शहरहरूका मानिसहरू 188
27. अनातोत शहरका मानिसहरू 128
28. अज्मावेत शहरका मानिसहरू 42
29. किर्यात्यारीम, कापीरा अनि बेरोत शहरहरूका मानिसहरू 743
30. रामा अनि नेबा शहरहरूका मानिसहरू 621
31. मिक्मास शहरका मानिसहरू 122
32. बेतेल अनि ऐ शहरहरूका मानिसहरू 123
33. अर्को नेबो शहरको मानिसहरू 52
34. अर्को एलाम शहरको मानिसहरू 1,254
35. हारीम शहरका मानिसहरू 320
36. यरीहो शहरका मानिसहरू 345
37. लोद, हादीद अनि ओनो शहरहरूका मानिसहरू 721
38. सना शहरका मानिसहरू 3,930
39. पूजाहारीहरूः यदायाहका कुलहरू अर्थात 973
40. इम्मेरका कुलहरू 1,052
41. पशहूरका कुलहरू 1,247
42. आरीमका कुलहरू 1,017
43. लेवीहरूः येशूअका कुलहरू अर्थात होदबाका परिवारका कदूमीएलका कुल 74
44. गवैयाहरूः आसापका कुलहरू 148
45. द्वारपालहरूः शल्लूम, आतेर, तल्मोन, अक्कूब, हतीता अनि शेबैका कुलहरू 138
46. मन्दिरका सेवकहरूः सीहा, हसूपा, तब्बाओत।
47. केरोस, सीआ, पादोन।
48. लबान, हगाबा, सल्मै।
49. हानान, गिदूदेलका, गहर।
50. रायाह, रसीन, नेकादा।
51. गज्जाम, उज्जा, पसेह।
52. बेसै, मुनीम, नापीश।
53. बक्बुक, हकूपा, हर्हूर।
54. बस्लीत, महीदा हर्शा।
55. बर्कोस, सीसरा, तेमह।
56. नसीह, अनि हतीम। यिनीहरू सबै मन्दिरका सेवकहरू हुन।
57. सुलेमानका सेवकहरूका कुलहरूः सोतैइ, सोपेरेत, परीदा
58. याला, दर्कोन, गिददेल।
59. शपत्याह, हत्तीलका, पोकेरेत, हसेबायीम अनि आमोन।
60. शबै मन्दिरका सेवकहरू अनि सुलेमानका सेवकहरूका कुलहरू 392
61. मानिसहरू यरूशलेममा तेल-मेलेह, तेल-हर्शा, हरूब, अदूदोन अनि इम्मेरबाट आएका थिए। तर आफ्ना कुलहरू इस्राएलका थिए भनी प्रमाण गर्न तिनीहरू सामर्थ भएनन्।
62. दलायह, तोबियाह अनि नकोदाका कुलहरू 642
63. पूजाहारीहरूमा होबायाह, हक्कोस अनि र्बजिलैका सन्तानहरू थिए। मानिसहरू जसले गिलादबाटका र्बजिलैकी छोरीहरूलाई विवाह गरे, जसलाई उसको नाउँ द्वारा बोलायो।
64. तिनीहरूले आफ्नो कुलहरूका विवरण अधिकारिय सूचीमा खोजे तर पाएनन्, पूजाहारीहरूबाट तिनीहरू निम्ति अशुद्ध ठहरीए।
65. प्रशासकले तिनीहरूलाई भने तिनीहरूले पवित्र भोजनबाट केही खानु हुँदैन जबसम्म एकजना पूजाहारी उठ्दैन, जसले ऊरीम अनि तुम्मीम उपयोग गर्न सक्छ।
70. केही कुलहरूका प्रमुखहरूले निर्माण धन दान गरे। राज्यपालले खजानामा प्राय 19पाउण्ड सुनदान गरे अनि पूजाहारीहरूका निम्ति 50 कचौरा अनि 530 वटा पहिरने कपडा दिए।
71. केही कुलहरूका प्रमुखहरूले निर्माण कोषका कामको निम्ति प्रायः 375 पाउण्ड सुन प्रदान गरे। अनि प्रायः 1 1/3 टन चाँदी प्रदान गरे।
72. अनि अन्य मानिसहरूले प्रायः 375 पाउण्ड सुन अनि प्रायः 1 1/4 टन चाँदी अनि पूजाहारीहरूका निम्ती 67 कपडाहरू दान गरे।
73. जब सातौं महीना आयो अनि पूजाहारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गवैयाहरू मन्दिरका सेवकहरू अनि समस्त इस्राएलीहरू पनि आफ्ना शहरहरूमा बसे।

  Nehemiah (7/13)