SongOfSongs (4/8)  

1. Ngai teh, i mawi e, ka hmangaih, ngai teh, i mawi e; thuro an iang e, i mitte'n, i hmai khuhna phenah chuan. I sam chu kel rual, Gilead tlang panga bawk ang a ni.
2. I hate chu berampui rual hmul meh hlim, bual zawh hlim ang chu a ni: An zaa kawppui nei theuhin, nei lo reng an awm lo, an zingah.
3. I hmuite'n an iang e, sapsen zai, i awka pawh a duhawm ngei e: I biangte'n theibuhfai phel an iang e, i hmai khuhna phenah chuan.
4. I nghawngin a iang e, Davida kulh bing sang, ralthuam dahna'na siam chu; phaw sangkhat an bang e, tah chuan, ralhratte phaw theuh ngei chu.
5. I hnute pahnih hian a ang, no pahnih, sazain phir a neih, lili par zinga tlate chu.
6. Ni a nem a, hlim a her bo hma loh chuan ka kal nang e, murra tlang leh beraw mual lamah chuanin.
7. I mawi zo ngei e, ka hmangaih chu, nangmahah demawm a awm lo e.
8. Lebanona tangin lo kal ang che, ka thiannu, ka hnenah, Lebanona tangin ka hnenah: Amana chhipah chuan rawn chuan la; Senir leh Hermon chhipa tang chuan, sakeibaknei puka tang chuanin keitete tlanga tang pawhin.
9. Ka thinlung i hneh zo ta, ka laina, ka thiannu, ka thinlung i hneh zo ta, i mit sir zai vawi khatin, i nghawng thlun pakhat nen chuan.
10. A mawi mang e, i hmangaihna, ka laina, ka thiannu! Uain hnehin i hmangaihna a that zawkzia mai tak chu! Rimtui zawng zawng hnehin a tui zawk i hriak rim zawng.
11. Aw ka thiannu, i hmuiah a far e, khuaipui zu: I tawngkamah khawizu, hnute tui: I silhfen rim Lebanon rim ang.
12. Huan humhalh tlat a ni, ka laina, ka thiannu chu, tuihna humhalh tlat, tuikhur hauh tlat.
13. Theibuhfai hmun ang a ni, i duhzawmzia, rah tha ber ber chhuak thin te.
14. Henna leh nard nen, nard leh safron nen, fu rimtui leh thakthing, beraw thing chi tinrengte nen, murra leh aloe, rimtui ropui zawng nen pawh.
15. Nang chu huan tuikhur, tui nung chhunchhuah chu i ni, luite lo luang Lebanon tlanga'n.Harh la, aw hmar thli, lo kal rawh, nang chhim thli, ka huan hi rawn chhem u la, a rimtui leng chhuak rawh se; ka duhtak chu a huanah lo lut se la, a rah tha ber ber chu ei rawh se.
16. Harh la, aw hmar thli, lo kal rawh, nang chhim thli, ka huan hi rawn chhem u la, a rimtui leng chhuak rawh se; ka duhtak chu a huanah lo lut se la, a rah tha ber ber chu ei rawh se.

  SongOfSongs (4/8)