Leviticus (11/27)  

1. Tin, LALPA'n Mosia leh Arona a bia a,
2. "Israela thlahte chu bia u la, 'Lei chunga sa zawng zawng zinga nungcha in ei turte chu he'ng hi a ni.
3. Sa zinga a tin kaka, tin kak chhuak, thialret thial chi tawh phawt chu in ei thei ang a.
4. Amaherawhchu thialret thial emaw tin kak chhuak emaw zinga mi hengte hi chu in ei tur a ni lo; sanghawngsei, thialret thial mah se la, a tin a kak loh avangin; in tan a bawlhhlawh a ni.
5. Tin, sazupui, thialret chu a thial naa, mahse a tin a kak loh avangin; in tan a bawlh- hlawh a ni.
6. Tin, zupui, thialret chu a thial naa, mahse a tin a kak loh avangin; in tan a bawlhhlawh a ni.
7. Tin, vawk, a tin chu a kak a, a kak chhuak naa, mahse thialret a thial loh avangin; in tan a bawlhhlawh a ni.
8. An sa in ei tur a ni lo a, an ruang pawh in khawih tur a ni lo a, in tan a bawlhhlawh a ni.
9. Tuia cheng zawng zawngah hengte hi in ei thei ang: tuifinriat leh lui leh tuia awm pangparh leh phuhlip nei tawh phawt chu in ei thei ang.
10. Tuia cheng zawng zawngte leh tuia nungcha awm zawng zawng zinga tuifinriata mi te, luia mi te, pangparh leh phuhlip nei lo apiangte chu in tana thil tenawm a ni a,
11. in tan thil tenawm a ni ang; an sa in ei tur a ni lo a, an ruangte chu thil tenawmah in neih tur a ni.
12. Tuia mi pangparh leh phuhlip nei lo tawh phawt chu in tan thil tenawm a ni.
13. Tin, sava zinga mi chu he'ng hi thil tenawma in neih tur a ni; ei loh tur a ni a, thil tenawm an ni: mupui te, lungdup te, muarla te,
14. mute te, ngawihup chi reng reng te;
15. choak chi reng reng te;
16. sava sang te, vabak te, tuifinriat sava te, mu chi reng reng te;
17. hrangkir te, luidung mu te, chingpirinu te,
18. chhimbuk sialki nei te, tuivalawng te, mulukawlh te;
19. kanghlai te, dil sava chi reng reng te, chhuangtuar leh bak te.
20. Thla nei ke palia kal chi zawng zawngte chu in tan thil tenawm a ni.
21. Amaherawhchu thla nei, ke palia kal chi pawh lei chunga perhna'na an ketang chunglama bawp nei zawng zawngte zinga mi hengte hi in ei thei ang;
22. hengte pawh hi in ei thei ang; khaukhuap chi reng reng te, khauekthingtial chi reng reng te, perhpawng chi reng reng leh khau chi reng reng te.
23. Amaherawhchu thla nei, ke pali nei, a kala kal chi zawng zawng chu in tan thil tenawm a ni vek ang.
24. Tin, he'ng avangte hian bawlhhlawh in lo kai ang: tupawh, sa ruang khawih apiang chu tlai lam thlengin an bawlhhlawh ang a;
25. tin, tupawh he'ng ruang latu apiangte hian an puante an su tur a ni a, tlai lam thlengin an bawlhhlawh ang,
26. Ran a tin kak a, tin kak chhuak lo, thialret pawh thial lo chi zawng zawng chu in tan thil bawlhhlawh a ni a; tupawh chung khawih apiang chu an bawlhhlawh ang.
27. Tin, fuliafa zawng zawng zinga ke bawra kal apiangte chu in tan thil bawlhhlawh a ni a; an ruang khawih apiang chu tlai lam thlengin an bawlhhlawh ang.
28. Tin, an ruang latu apiang chuan an puante an su tur a ni a, tlai lam thlengin an bawlhhlawh ang; in tan thil bawlhhlawh a ni.
29. Tin, leia a bawha bawkvak chi zinga in tana thil bawlhhlawh chu hengte hi a ni: bui te, chaichim te, tangkeu chi reng reng te,
30. chawke te, tangkawng te, laitel te, kawlchawr te, laiking te.
31. Heng hi a bawha bawkvak chi zawng zawng zinga in tana thil bawlhhlawh te chu an ni: tupawhin he'ng thi hnute hi an khawih chuan tlai lam thlengin an bawlhhlawh ang.
32. Tin, an thiha engpawh an delh chu a bawlhhlawh zel ang; hmanrua hman tawh phawt chu thing bungbel emaw, puan emaw, savun emaw, saiip emaw pawh ni se la, tuiah chiah tur a ni, tin, tlai lam thlengin a bawlhhlawh ang; chu mi zawhah chuan a thianghlim tawh ang.
33. Hlum bel, a enga pawh a tlakna apiang chu in tikeh zel tur a ni, a chhunga awm zawng zawng chu a bawlhhlawh a ni.
34. Chu mi bela ei mi awm zawng zawng pawh, chu mia awm tuia chiah tawh reng reng chu thil bawlhhlawh a ni ang; tin, in mi, in theih chi zawng zawng pawh, chu mi bela mi reng reng chu thil bawlhhlawh a ni angin
35. Tin, thil engpawh an ruang a englai pawhin a delh tawh phawt chu thil bawlhhlawh a ni zei ang; chhangurna emaw ur lumna bel emaw pawh tihkeh vek tur a ni, a bawlhhlawh tawh a, in tan thil bawlhhlawh a ni ang.
36. Amaherawhchu tuikhur emaw, tuizem, tui tling khawm emaw chu a bawlhhlawh lo ang a, an ruang khawih apiang erawh chu a bawlhhlawh ang.
37. Tin, chi, chin tur reng reng chu an ruang a englai pawhin lo delh ta ang se la, a bawlhhlawh lo a.
38. Amaherawhchu chi, tuia chiah hnu an ruang a englai pawhin delh se la, in tan thil bawlhhlawh a ni.
39. Ran in ei theih chi reng reng pawh thi se la, a ruang khawih apiang chu tlai lam thlengin a bawlhhlawh ang.
40. A sa ei apiang chuan a puante a su tur a ni a, tlai lam thlengin a bawlhhlawh ang: tin, a ruang latu pawhin a puante a su tur a ni a, tlai lam thlengin a bawlhhlawh ang.
41. Tin, rannung lei chunga a bawha bawkvak chi zawng zawng chu thil tenawm an ni a, ei tur an ni lo.
42. A tlenga tleng chi leh ke palia kal chi emaw, ke tam tak nei chi emaw, lei chunga a bawha bawkvak chi reng reng chu in ei tur a ni lo, thil tenawm an ni si a.
43. A bawha bawkvak chi reng rengin irh intitenawm tur a ni lo a, in intihbawlhhlawh phahna turin, chung chuan in intibawlhhlawh tur a ni lo.
44. Kei hi LALPA in Pathian ka ni si a; chuvangin intithianghlim u la, thianghlimin awm rawh u; kei ka thianghlim si a, lei chunga cheng, a vaha vak, a eng ang chi mahin intibawlhhlawh suh u.
45. In Pathian ni tura Aigupta ram ata hruai chhuak chhotu che u LALPA chu ka ni si a,: kei ka thianghlim si a, chuvangin nangni pawh in thianghlim tur a ni.
46. Hei hi sa leh savate leh nungcha tuia cheng chi tinreng leh leia a bawha bawkvak chi tinrengte chungchang thua dan tur chu a ni:thianghlim leh thianghlim lo thleina tur leh nungcha ei theih mi leh nungcha ei theih loh mi thleina turin,' ti rawh u," tiin.
47. thianghlim leh thianghlim lo thleina tur leh nungcha ei theih mi leh nungcha ei theih loh mi thleina turin,' ti rawh u," tiin.

  Leviticus (11/27)