Leviticus (10/27)  

1. Tin, Arona fapa, Nadaba leh Abihua te chuan an mei lakna chu an la ve a, chutah chuan meiling an dah a, rimtui an phul a, LALPA hmaah a thupek lohin mei hman loh chi an hlan a.
2. Chutichuan LALPA hma atangin mei a lo chhuak a, anni chu a kanghlum a, LALPA hmaah chuan an thi ta a.
3. Chutichuan Mosia'n Arona hnenah, "Mi rawn hnaihtuahte chuan thianghlimin ka lang ang a, mipui zawng zawng hmaah huan chawimawiin ka awm ang,' tia LALPA'n a sawi kha hei hi a nih hi," a ti a. Tin, Arona chu a ngawi reng a.
4. Tichuan Mosia chuan Arona pami Uziela fapa Misaela leh Elzaphana te chu a ko a, an hnenah, "Lo hnai u la, in unaute hi hmun thianghlim ata dawipawnah zawn chhuak rawh u," a ti a.
5. Chutichuan an lo hnai a, kawr ha chungin daipawnah an zawn chhuak a, Mosia sawi ang chuan.
6. Tin, Mosia'n Arona hnenah leh a fapa Eleazara leh Ithamara te hnenah chuan, "In sam thlah suh u la, in puante pawtthler hek suh u, chutilochuan in thi ang a, mi zawng zawng chungah a thinur ang: in unau, Israela chhungkaw pumpuiin mei, LALPA hal chu sun zawk rawh se.
7. Tin, inbiakna puan in kawngka ata chu in chhuak tur a ni lo, chutilochuan in thi ang: LALPA hriak, thih mi chu in chungah a awm si a," a ti a. Tichuan Mosia thu ang chuan an ti ta a.
8. Tin, LALPA'n Arona chu a bia a,
9. "Nang emaw I fapate emaw pawhin inbiakna puan in chhunga in kal laiin uaiin leh zu reng reng in suh u, chutilochuan in thi ang: in thlahte zel thlenga kumkhaw dan tur a ni ang a;
10. chu chu a thianghlim leh a thianghlim lo leh a thiang leh a thiang lo in thlei theihna tur leh
11. LALPA'n Mosia hmanga an hnena a sawi, thupek zawng zawngte chu Israel thlahte chu in zirtir theihna'n a ni ang, tiin.
12. Tin, Mosia'n Arona hnenah leh a fapa la dam Eleazara leh Ithamarate hnenah chuan, "LALPA tana meia thilhlana mi, chhangphut thilhlan lak bangte chu la u la, maicham bulah dawidim tel loin ei rawh u: thil thianghlim a ni si a:
13. tin, LALPA tana meia thilhlana i pual leh i fapate pual a nih avangin hmun thianghlimah in ei tur a ni; chutianga thupek ka ni e.
14. Tin, a ir then leh a bawp ding lam then chu hmun faiah in ei tur a ni; nang leh i fapate leh i fanute ho nen: Israela thlahte remna thilhlan inthawinaa i pual leh i fapate puala ruat a ni si a.
15. Bawp then leh ir then chu LALPA hmaa then thilhlana then turin meia thilhlan thau nen an rawn keng tur a ni a: chu chu nang leh i fapate nen, kumkhuaa in pual tur a ni ang, LALPA thupek ang khan," a ti a.
16. Tin, Mosia chuan sual thawina kel chu ngun takin a zawng a, tin, ngai teh, an lo hal tawh reng a ni a: tichuan, Arona fapa la dam, Elazara leh Ithamara chungah chuan a thinur a,
17. "Engatinge sual thawina chu hmun thianghlimah in ei loh? Thil thianghlim, mipuiho khawlohna phur tura LALPA hmaa remna siamsakna tura a pek che u a ni si a.
18. Ngaiteh u, a thisen chu hmun thianghlimah in la lut hlei nem: thu ka pek ang khan hmun thianghlimah chuan in ei ngei ngei tur a ni a sin," tiin.
19. Tin, Aronan Mosia hnenah, "Ngaiteh, vawiinah hian LALPA hmaah an sual thawina leh an halral thilhlan chu an hlan a ni a; hetiang thil hi ka chungah a lo awm ta mai si a: vawiinah hian sual thawina chu lo ei ta i la, LALPA ngaiha thil tihawm a lo ni dawn maw?" a ti a.Tin, Mosia'n chu chu a hriatin a lungawi ta a.
20. Tin, Mosia'n chu chu a hriatin a lungawi ta a.

  Leviticus (10/27)