Joshua (21/24)  

1. Tichuan Levi chi chhungkaw puipate chu puithiam Eleazara hnenah leh Nuna fapa Josua hnenah leh Israela thlahte hnam chhungkaw puipate hnenah te chuan an va kal a;
2. Kanaan rama Silo khuaah chuan," LALPA'n Mosia hmangin kan awmna tur khawpuite, kan ran tlatna tur a daivelte nen min pe turin thu a lo pe tawh a sin," tiin a an sawi a.
3. Chutichuan Israela thlahte chuan LALPA thupek angin an chanpual ata chung khawpuite chu a daivelte nen Levi chite an pe a.
4. Tin, thumvawr chu Kophath mite hnam chungah a tlu ta a: tichuan puithiam Arona thlah Levi chia mite chuan Juda hnam chanpuala mi te, simeon hnam chanpual mi te, Benjamin hnam chanpuala mi te khawpui sawm leh pathum thumvawrin an chang ve a ni.
5. Tin, Kohatha thlah dangte chuan Ephraim hnam thlahte chanpuala mi te, Dan hnam chanpuala mi te, Manasea hnam zatvete chanpuala mi te, khawpui sawm thumvawrin an chang ve a ni.
6. Tin, Gersona thlahte chuan Isakar hnam thlahte chanpuala mi te, Aser hnam chanpuala mi te, Naphtali hnam chanpuala mi te, basan rama Manasea hnam zatvete chanpuala mi te, khawpui sawm leh pathum thumvawrin an chang ve a.
7. Meraria thlahte chuan an chhungkaw zir zelin Reuben hnam chanpuala mi te, Gad hnam chanpuala mi te, Zebulun hnam chanpuala mi te khawpui sawm leh pahnih an chang ve a.
8. Tin, Israela thlahte chuan LALPA'n Mosia hmanga thu a pek ang khan Levi mite chu khawpuite leh a daivelte chu thumvawrin an pe a.
9. Tin, Juda thlahte hnam chanpuala mi te, Simeona thlahte hnam chanpuala mite chu an pe a; he'ng khawpui a hming lamte hi:
10. chung chu Levi thlah, Kohat-ho hnam te, Arona thlahteho ta tur a ni: thumvawr chu an chungah a tlu hmasa ber reng a.
11. Tin, Judai tlang rama Kiriath-arba khua chu a daivelte nen an pe a, chu Arba chu Anaka pa a ni a, (chu chu Hebron a ni).
12. Khawpui chhehvelte leh a khawperte erawh chu Jephunia fapa Kaleba chanpual atan an pe a.
13. Tin, puithiam Arona thlahte chu Hebron, mi thattute inhumhimna khawpui chu a daivelte nen, Libna khua a daivelte nen;
14. Jatir khua a daivelte nen, Estemoa khua a daivelte nen;
15. Holon khua a daivelte nen, Debir khua a daivelte nen;
16. Ain khua a daivelte nen, Juta khua a daivelte nen; Beth-semes khua a daivelte nen, chung hnam hnihte chanpuala mi khawpui pakuate chu an pe a.
17. Tin, Benjami hnam chanpuala mi chu Gibeon khua a daivelte nen, Geba khua a daivelte nen,
18. Anathoth khua a daivelte nen, Almon khua a daivelte nen; khawpui pali an pe bawk a.
19. Arona thlah, puithiamho khawpui zawng zawng chu khawpui sawm leh pathum a ni, a daivelte nen.
20. Tin, Kohatha thlahte chhungkua, Levi-ho, Kohatha thlah dangte pawh chuan an chanpual khawpuite chu Ephraim hnam chanpuala mi a ni an neih ni.
21. Tin, mi thattute inhumna khawpui Ephraim tlang rama Sekem chua daivelte nen, Gezer khua a daivelte nen,
22. Kibzaim khua a daivelte nen, Beth-horon khua a daivelte nen;khawpui pali an pe a.
23. Tin, Dan hnam chanpuala mi Elteke khua a daivelte nen, Gibethon khua a daivelte nen;
24. Aijalon khua a daivelte nen, Gath-rimon khua a daivelte nen, khawpui pali, Tin, Manase hnam zatvete chanpuala mi Taanak khua a daivelte nen; Gath-rimon khua a daivelte nen khawpui pahnih.
25. Kohatha thlah dangte hnam khawpui zawng zawng chu khaw sawm a ni, a daivelte nen.
26. Tin, Gersona thlahteho, Levi hnam te chu Manase hnam zatvete chanpuala mi, mi thattute inhumhimna khawpui, Basan rama Golan chu a daivelte nen; Be-estera khua daivelte nen; khawpui pahnih an pe a.
27. Tin, Isakar hnam chanpuala mi Kision khua a daivelte nen, Daberath khua a daivelte nen;
28. Jarmuth khua a daivelte nen, En-ganim khua a daivelte nen; khawpui pali.
29. Tin, Aser hnam chanpuala mi Misal khua a daivelte nen Abdon khua a daivelte nen;
30. Helkath khua a daivelte nen, Rehob khua a daivelte nen, khawpui pali.
31. Tin, Naphtali hnam chanpuala mi, mi thattute inhumhimna khawpui, Ralili rama Kades chu a daivelte nen, Hamoth-dor khua a daivelte nen, khawpui pathum.
32. Gerson-ho an chhukaw zir zela an chanpual khawpui zawng awng chu khawpui sawm leh pathum a ni, a daivelte nen.
33. Tin, Meraria thlahteho chhungkua, Levi-ho dangte chu Zebulun hnam chanpuala mi Jorneam khua a daivelte nen, Karta khua a daivelte nen,
34. Dimna khua a daivelte nen,Nahalal khua a daivelte nen, khawpui pali.
35. Tin, Reuben hnam chanpuala mi Bezer khua a daivelte nen, Jahaz khua a daivelte nen,
36. Kedemoth khua a daivelte nen, Mephaath khua a daivelte nen; khawpui pali.
37. Tin, Gad hnam chanpuala mi, mi thattute inhumhimna khawpui, Gilead rama Ramoth a daivelte nen, Mahanaim khua a daivelte nen;
38. Hesbon khua a daivelte nen,Jazer khua a daivelte nen; a vaiin khawpui pali.
39. Chung zawng zawng chu Levi ho chhungkaw dangte Meraria thlahteho an chhungkaw zir zela a ni khawpuite chu a ni; tichuan an chanpual chu khawpui sawm leh pahnih a ni.
40. Israela thlahteho chanpuala mi Levi-ho khawpui zawng zawng chu khawpui sawmli leh pariat a ni, a daivelte nen.
41. Chung khawpuite chuan daivel a nei theuh a ni: chung khawpui zawng zawng chu chuatiang vek a ni.
42. Chutichuan LALPA'n an thlahtute chhechhama pek a lo tiam tak ram zawng zawng chu Israelte chu a pe a; tichuan ram chu an luah a, awmhmun an khuar ta a.
43. Tin, LALPA'n an thlahtute hnena chhechhama a lo tiam tawh ang ngei khan hmun tinah muanna a pe a: an hmelma zawng zawngte chu tumah an hmaa tang thei reng reng an awm lo; LALPA'n an hmelma zawng zawngte chu an kutah a pe vek a.LALPA'n Israela chhungte hnena a tha lam thu a lo sawi zawng zawng kha thlawn reng reng a awm lo a, a lo thleng vek a ni.
44. LALPA'n Israela chhungte hnena a tha lam thu a lo sawi zawng zawng kha thlawn reng reng a awm lo a, a lo thleng vek a ni.

  Joshua (21/24)