Joshua (18/24)  

1. Tin, Israela thlah mipuiho zawng awng chu Silo khuaah an inkhawm chiam a, chutah chuan inbiakna puan in an zar a: ram chu an thu hnuaiah a lo awm ta a,
2. Tin, Israela thlahte zingah chuan an chanpual la sem ve loh hnam sarih an la awm a.
3. Tichuan Josua'n Israela thlahte hnenah chuan, "LALPA in thlahtute Pathianin a lo pek tawh che u ram hi eng chen nge luah loa in la muan dawn le?
4. Hnam hrang theuha mi mi pathum zel inthlang chhuak u la: anni chu ka lo tir ang a, anni chu an thawk ang a, ram chu an va fang ang a, an chanpual tawk tur ang theuh zelin an va ziak ang a; tin, ka hnenah an lo kir leh ang a.
5. Tin, hmun sarihah an then phawt ang a: Juda-ho chu chhim lamah an chanpualah an awm ang a, tin, Josefa chhungte chu hmar lamah an chanpualah an awm ang.
6. Tin, ram chu hmun sarihah ve then u la, chu mi ziak chu mi rawn pe ang che u: tichuan hetah hian LALPA kan Pathian hmaah thum ka lo vawrsak ang che u.
7. Levi-ho hi zawngin in zingah hian chanvo an nei ve lo va: LALPA puithiam hna hi an chanpual a ni si a. tin, Gad-ho te, Reuben-ho te leh Manase hnam zatvete kha zawngin Jordan chhak lamah khan an chanpual chu LALPA chhiahhlawh Mosia'n a lo pek kha an lo chang tah a," a ti a.
8. Tichuan chu mite chu an thawkchhuak ta a, tin, ram chanchin va ziak chhuak turte chu Josua'n, "Ram chu va fang ta u la, rawn ziak chhuak u la, ka hnenah rawn thlen leh u la, hetah Silo khuaah hian LALPA hmaan thum ka lo vawrsak ang che u," tiin thu a pe a.
9. Tin, mite chu an kal a, ram chu an va fang a, hmun sarihah an then a, lehkhabuah a khuain an ziak chhuak a, riahhmun Silo-ah chuan Josua hnenah an kal leh a.
10. Tin, Josua'n Silo-ah chuan LALPA hmaan thum a lo vawrsak a: chutah chuan Josua'n Israela thlahte chu an inthen dan ang zel chuan ram chu a sem ta a.
11. Tin, thumvawr chu Benjamina thlahte hnam an chhungkaw zir zelin an chungah a ltu ta a: tin, an ramri chin chu Juda thlahte leh Josefa thlahte inkar a ni.
12. Tin, hmar lampanga an ramri chin chu Jordan atangin a ni: tin, ramri chu Jeriko sirah hmar lampangah a chho zel a, tin, thlang lampangan tlang ramah a chho zel a; ramri tawpna chu Beth-aven thlalerah a ni.
13. Tin, ramri chu chuta tangin Luz lamah, Luz (chu chu Bethel a ni) sirah, chhim lampangah a kal zel a; tin, ramri chu Beth-horon thlangta chhim lampanga tlang hrulah Ataroth-adar-ah a chhuk a.
14. Tin, ramri chu a kal zel a, Beth-horon chhim lampanga tlang bul atang chuan thlang laman chhim lampangah a kual phei a; chu chu Kiriath-jearim a ni) Juda thlahte khawpuiah a tawp a: chu chu thlang lampang ram chu a ni.
15. Tin, chhim lampanga ram ch u Kiriath-jearim tawp atangin a ni, tin, ramri chu thlang lamah a chhuak a, Nephtoa lui tuiahte chuan a kal zel a:
16. tin, ramri chu Rephaim hmar lampang ruama Hinoma fapa ruam bula tlang hmawrah chuan a chhuk a; tichuan Jebus-ho sirah, chhim lampangan Honom ruamah a chhuk a, tin, En-rogel-ah a chhuk a;
17. tin, hmar lamzawngin a kal a, En-semes-ah a kal a, Adumin chhohna dep Geliloth-ah a kal a, tin, Reubena fapa Bohana lungah a chhuk a:
18. tin, Araba sir hmar lampangah a kal zel a, Araba-ah a chhuk a:
19. tin, ramri chu Beth-hogla sir, hmar lampangah a kal zel a: tin, ramri tawpna chu Jordan chhim tawp, Tuifinriat Al hmar litengsawlah a ni: chu chu chhim lam ramri a ni. Jordan chu chhak lam panga ramri chin a ni.
20. Chu chu ani Benjamin thlahte an chhungkaw zir zela an chanpual ramin a hual chhung chu.
21. Tichuan Benjamin thlhate an chhungkaw zir ang zela an khawpuite chu Jeriko te, Beth-hogla te, Emek-keziz te;
22. Beth-araba te, Zemaraim te, Beth-el te;
23. Avim te, Para te, Ophra te;
24. Kephar-amoni te, Ophni te, Geba te; khawpui sawm leh pahnih a khawperte nen:
25. Giben te, Rama te, Beeroth te;
26. Mizpe te, Kephira te, Moza te;
27. Rekem te, Irpeel te, Tarala te;Zela te, Eleph te, Jebus te (chu chu Jerusalem a ni), Gibeath te, Kiriath te a ni; khawpui sawm leh pali a khawperte nen. Chu chu a ni Benjamina thlhate an chhungkaw zir zela an chanpuala ruat chu.
28. Zela te, Eleph te, Jebus te (chu chu Jerusalem a ni), Gibeath te, Kiriath te a ni; khawpui sawm leh pali a khawperte nen. Chu chu a ni Benjamina thlhate an chhungkaw zir zela an chanpuala ruat chu.

  Joshua (18/24)