Genesis (36/50)  

1. Tin, he'ng hi Esauva thlahte chu an ni (Esauva chu Edoma a ni).
2. Esauva chuan a nupui te chu Kanaan rama nula zinga mi a ni, a neih ni; Hit mi Elona fanu Adai leh,Hiv mi Zibeona tunu, Anaa fanu Oholibami te chu an ni;
3. Ismaela fanu, Nebaiotha fanu Basemathi nen chuan.
4. Tin, Adai chuan Eliphaza chu Esauva a hrinsak a; Besemathi chuan Reuela a hring a;
5. Oholibami chuan Jeusa leh Jalama leh Kora a hring a: chung chu Esauva fapa, Kanaan rama a neihte an ni.
6. Tin, Esauva chuan a nupuite leh, a fapate leh, a fanute leh a ina mi zawng zawng leh a rante leh a sa zawng zawng leh, a sum zawng zawng, Kanaan rama a hmuhte chu a chhawm a, a nau Jakoba hnen ata chu ram dangah a kal ta daih a.
7. An thil neihte chu a nasa lutuk a, an awm dun thei lo a ni; an rante avangin an mikhualna ram chuan a daih ta si lo a.
8. Tichuan Esauva chu Seir tlangah chuan awm ta a: Esauva chu Edoma a ni a.
9. Tin, he'ng hi Seir tlanga Edom-ho thlahtu Esauva thlahte chu an ni:
10. he'ng hi Esauva fapateho hming chu a ni: Eliphaza, Esauva nupui Adai fapa leh Reuela, Esauva nupui Besemathi fa hi.
11. Tin, Eliphaza fapate chu Temana te, Omara te, Zephova te, Gatama te, Kenaza te an ni.
12. Tin, Timnaii chu Esauva fapa Eliphaza hmei a ni a: ani chuan Eliphaza chu Amaleka a hrinsak a: chung chu Esauva nupui Adai thlahte chu an ni.
13. Tin, he'ng hi Reuela fapate chu an ni; Nahatha leh Zera te, Sama leh Miza te hi: chung chu Esauva nupui Besemathi thlahte chu an ni.
14. Tin, he'ng hi Zibeona tunu Ana fanu Esauva nupui Oholibama fapate chu an ni: ani chuan Esauva chu Jeusa leh Jalama leh Kora chu a hrinsak a.
15. Heng hi Esauva fapate zinga a hotute chu an ni: Esauva fa tir Eliphaza fapate hi; hotu Temana te, hotu Omora te, hotu Zephova te, hotu Kenaza te,
16. hotu Kora te, hotu Gatama te, hotu Amaleka te hi: chung chu Edom rama Eliphaza laka chhuak hotute chu an ni; chung chu Adai thlahte chu an ni.
17. Tin, he'ng hi Esauva fapa Reuela thlahte chu an ni; hotu Nahatha te, hotu Zera te, hotu Sama te, hotu Miza te hi: chung chu Edom rama Reuela laka chhuak hotute chu an ni; chung chu Esauva nupui Basemathi thlahte chu an ni.
18. Tin, he'ng hi Esauva nupui Oholibami thlahte chu an ni, hotu Jeusa te, hotu Jalam te, hotu Kora te hi: chung hotute chu Ana fanu Esauva nupui Oholibami thlahte chu an ni.
19. Chung chu Esauva fapate chu an ni, chung chu an zinga hotute chu an ni: Esauva chu Edoma a ni.
20. Heng hi Hor mi Seira fapa, chu rama awmte chu an ni; Lotana te, Sobala te, Zibeona te, Ana te,
21. Disona te, Ezera te, Disana te hi: chung chu Edom rama Seira fa Hor-ho laka chhuak hotute chu an ni.
22. Tin, Lotana fate chu Hora leh Hemama an ni; Lotana farnu chu Timnai a ni.
23. Tin, he'ng hi Sobala fate chu an ni; tin, Alvana te, Manahatha te, Ebala te, Sephova te, Onama te hi.
24. Tin, he'ng hi Zibeona fate chu an ni; Aia leh Ana hi: he Ana hi a ni, a pa Zibeona sabengtungte a thlah laia thlalera tuilumkhurte hmu chhuaktu kha ni.
25. Tin, he'ng hi Ana fate chu an ni: Disona leh Ana fanu Oholibami hi.
26. Tin, he'ng hi Disona fate chu an ni; Hemdana te, Esbana te, ithrana te, Cherana te hi.
27. Heng hi Ezera fate chu an ni; Bilhana te, Zaavana te, Akana te hi.
28. Heng hi Disana fate chu an ni; Uza leh Arana hi.
29. Heng hi Hor-ho laka chhuak hotute chu an ni; hotu Lotana te, hotu Sobala te, hotu Zibeona te, hotu Ana te,
30. hotu Disona te hi: hotu Ezera te, hotu Disana te hi: chung chu Seir rama an hotu dan anga Hor-ho laka chhuak hotute chu an ni.
31. Heng hi lal reng rengin Israela thlahte chunga ro an rel hmaa, Edom rama roreltu lalte chu an ni.
32. Tin, Beora fapa Bela chuan Edom ramah ro a rel a; a khawpui hming chu Dinhaba a ni.
33. Tin, Bela chu a thi a, Bozra khuaa mi Zera fapa Jababa chuan a aiawhin ro a rel ta a.
34. Tin, Jobaba chu a thi a, timan-ho rama mi Husama chuan a ai awhin ro a rel ta a.
35. Tin, Husama chu a thi a, Bedada fapa Hadada, Moab phula Midian-ho thattu khan a aiawhin ro a rel ta a: a khawpui hming hu Avith a ni.
36. Tin, Hadada chu a ti a, Masreka mi Samla chuan a aiawhin ro a rel ta a.
37. Tin, Samla chu a thi a, Luipui kama Rehoboth khuaa mi Saula chuan a aiawhin ro a rel ta a.
38. Tin, Saula chu a thi a, Akbora fapa Baalhanana chuan a aiawhin ro a rel ta a.
39. Tin, Akbora fapa Baalhanana chu a thi a, Hadara chuan a aiawhin ra a rel ta a: a khawpui hming chu Pau a ni; a nupui hming chu Mehetabeli a ni a, ani chu Mezahaba fa Matredi fanu chu a ni.
40. Tin, he'ng hi an chhungkua ang zel leh an hmun ang zel leh an hming ang zelin Esauva thlah hotute hming chu a ni; hotu Timna te, hotu Alva te, hotu Jethetha te.
41. ,43 Hotu Magdiela te, hotu Irama te hi: chung chu an ram neihah chuan an awmna ang zelin Edoma thlah hotute chu an ni: chu Esauva chu Edom-ho thlahtu chu a ni.,42 Hotu Magdiela te, hotu Irama te hi: chung chu an ram neihah chuan an awmna ang zelin Edoma thlah hotute chu an ni: chu Esauva chu Edom-ho thlahtu chu a ni.
42. ,42 Hotu Magdiela te, hotu Irama te hi: chung chu an ram neihah chuan an awmna ang zelin Edoma thlah hotute chu an ni: chu Esauva chu Edom-ho thlahtu chu a ni.

  Genesis (36/50)