Ezra (10/10)    

1. Tin, Pathian in lam hawia bawkkhupa tap chunga Ezran a tawngtai a, thupha a chawi lai chuan a hnenah chuan Israel mi, mi tam tak, ahmei apain naupangte nen an lo kal khawm chiam a: mipuite chu nasa takin an tap ta a.
2. Tin, Elama thlah zinga mi Jehiela fapa Sekania chuan Ezra hnenah, "Kan Pathian chungah chuan thil chu kan tisual ta ngei mai a, tin, he mi rama hnam dang hmeichhiate chu nupuiah kan nei a: nimahsela Israel mite tan he mi chungchang thuah hian beiseina a la awm cheu a ni.
3. Chutichuan hawh u, ka pu leh kan Pathian thupeka khur apiangte remruat ang zelin, chung mipuite zawng zawng leh an laka piang apiangte chu then turin, kan Pathian hnenah thu i thlung teh ang u; tin, chu chu dan ang zela tih ni rawh se.
4. Tho rawh khai; he mi hi i puala lum a ni a, keini pawh i lama tang kan ni a, huai takin awm la, ti mai rawh," tiin a tihpui a.
5. Chutichuan Ezra chu a tho a, puithiam tupa deuh deuhte leh Levi chite leh Israel mi zawng zawngte chu, chu thu anga ti tur chuan chhia a chhamtir a. Chutichuan chhia chu an chham ta a.
6. Chutichuan Ezra chu Pathian in lam a hawi chu a tho a, Eliasiba fapa Jehohanana pindanah a lut a; tin, chutah chuan zankhuain sal chhuakte thil tihsual avangin lungngaiin engmah a eiin a in lo a.
7. 7-8, Tin, Judai ram zawng zawng leh Jerusalem-a sal chhuakho zawng zawng hnenah chuan Jerusalem-a inkhawm vek a, tupawh an mi liante leh an upate thupek anga ni thum chhunga lo kal lo apiangte chu a bungrua zawng zawng hrensak vek a, amah pawh chu sal chhuaho zing ata hnawhchhuah tur a ni ang tih thu an puang a.
8. 7-8, Tin, Judai ram zawng zawng leh Jerusalem-a sal chhuakho zawng zawng hnenah chuan Jerusalem-a inkhawm vek a, tupawh an mi liante leh an upate thupek anga ni thum chhunga lo kal lo apiangte chu a bungrua zawng zawng hrensak vek a, amah pawh chu sal chhuaho zing ata hnawhchhuah tur a ni ang tih thu an puang a.
9. Chutichuan Juda mi leh Benjamin mite chu, chu mi ni thum chhung chuan Jerusalema-ah an inkhawm vek a; chu chu thla kuana, ni sawmhnih ni a ni a; Pathian in kawt zau laiah chuan mipui zawng zawng chu an thu a, chung thu avang leh ruahpui nasa tak a sur avang chuan an khur an khur mai a.
10. Tin, puithiam Ezra chu a ding a, an hnenah, "Thil in lo tisual ta a, Israel mite thiam lohna belhchhahin hnam dang hmeichhiate nupuiah in nei a.
11. Chuvangin LALPA, in pi leh pute Pathian hnenah chuan thupha chawi u la, a lawmzawng ti tawh rawh u khai: tin, he rama hnam dang leh an hmeichhiate lak ata hi inthiarfihlim rawh u," a ti a.
12. chutichuan mipui zawng zawngte chu an chhang a, ring takin, Kan chungchang thu chu i sawi ang tak chuan kan ti ngei tur a ni.
13. Amaherawhchu mi kan tam si a, ruah sur hun lai a lo ni bawk si a, pawnah hian kan ding reng thei lo a, tin, ni hnih khat thila han tih mai mi ani bawk hek lo: he mi thuah hian kan lo bawhchhe nasa hle si a.
14. Mipui zawng zawng aiah kan mi liante ruat ni se la, kan chunga Pathian thinurna nasa tak hi a kian a, he mi thu hi kan tihfel hma loh chuan, kan khua a hnam dang hmeichhe neitute zawng zawng chu khaw tina an upate leh roreltute nen an lo kal hun bi ruatah lo kal zel rawh se," an ti a.
15. Asahela fapa Jonathana leh Tikva fapa Jahzeia te chauhin he mi thu hi an kalha tin Levi chi mesulama leh Sabethaian an tanpui a.
16. Tin, salchhuakho chuan chutiang chuan an ti ta a. Tin, puithiam Ezra chuan chhungkaw puipate zinga mi an hming hmerh vekin a ruat a; tin, thla sawmna, ni khat niin chu mi thu chu ngaihtuahin an inkhawm a.
17. Tin, thla khatna, ni khat niin hnam dang hmeichhe neitute chu an tifel ta a.
18. Tin, puithiam fate zinga hnam dang hmeichhia nupuia lo nei an hriatte chu : - Jesua leh a unaute zingah Jozadaka fapa leh a unau Maaseia te, Eliezera te, Jariba te, Gedalia te.
19. Anni chuan an nupuite then turin thu an thlung a; tin, an thiam loh avangin an thiam lohna chu beram rual zinga mi berampa pakhatin an thawi a.
20. Tin, Imera thlahte zinga Hanania leh Zebadia.
21. Tin, Harima thlahte zingah Maaseia te, Elija te, Semaia te, Jehiela te, Uzia te.
22. Pasura thlahte zingah Elioenaia te, maaseia te, ismaela te, Nethanela te, Jozabada te, Elasate an ni a.
23. Tin, Levi chite zinga Jozabada te, Simeia te, Kelaia te, (Kelita an ti bawk thin) Pethahia te, Juda te, Eliezera te an ni a.
24. Tin, hla satute zingah Eliasiba a ni a, kawngkhar vengtute zingah Saluma te, Telema te, Uria te an ni a.
25. Tin, Israel-hote zingah Parosa thlaha mi Ramia te, Izia te, Malkija te, Mijamina te, Eleazara te, Malkija te, Benaia te.
26. Tin, Elama thlaha mi Matania te, Zekaria te, Jehiela te, Abdia te, Jeremotha te, Elija te,
27. Tin, Zatua thlaha mi Elioenaia te, Eliasiba te, Matania te, Jeremotha te, Zabada te, Aziza te.
28. Tin, Bebaia thlaha mi Jehohanana te, Hanania te, Zabaia te, Athlaia te.
29. Tin, Bania thlaha mi Mesulama te, maluka te, Adaia te, Jasuba te, Sela te, Jeremotha te.
30. Tin, Pahathmoaba thlaha mi Adna te, Kelala te, Benaia te, Maaseia te, matania te, Bezalela te, Binuia te, Manasea te.
31. Tin, Hariam thlaha mi Eliezera te, Isija te, malkija te, Semaia te, Simeona te;
32. Benjamian te, Maluka te, Semaria te.
33. Hasuma thlaha mi Matenaia te, Matata te, Zabada te, Elipheleta te, Jeremaia te, manasea te, Simeia te.
34. Bania thlaha mi Maadaia te, Amrama te, Uela te;
35. Benaia te, Bedeia te, Keluhia te;
36. Vania te, Maremotha te, Eliasiba te;
37. matania te, Matenaia te, Jaasua te,
38. Bania te, Binuia te, Simeia te,
39. Selemia te, Nathana te, Adaia te;
40. maknadebaia te, Sasaia te, Saraia te;
41. Azarela te, Selemia te, Semaria te;
42. Saluma te, Amaria te, Josepha te.
43. Neboa thlaha mi Jeiela te, Matithia te, Zabada te, Zebian te, Idova te, Joela te, Benaia te an ni.Heng zawng zawng hian hnam dang nupuiah an nei a tin, thenkhat chuan chung an nupuite lakah chuan fate an nei a.
44. Heng zawng zawng hian hnam dang nupuiah an nei a tin, thenkhat chuan chung an nupuite lakah chuan fate an nei a.

  Ezra (10/10)