Psalms (134/150)  

1. Fihirana fiakarana, ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah, Izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah.
2. Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina, Ka misaora an'i Jehovah.
3. Hitahy anao avy ao Ziona anie Jehovah Mpanao ny lanitra sy ny tany.

  Psalms (134/150)