Psalms (122/150)  

1. Fihirana fiakarana. Nataon'i Davida. FALY aho, raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah.
2. Ny tongotray efa mijoro Eo anatin'ny vavahadinao, ry Jerosalema ô,
3. Dia ianao ry Jerosalema, izay efa vita Tahaka ny tanàna efa voalamina tsara;
4. Any no iakaran'ny firenena,Dia ireo firenen'i Jehovah (Lalàna amin'ny Isiraely izany). Mba hisaotra ny anaran'i Jehovah.
5. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, Dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida.
6. Mangataha fiadanana ho an'i Jerosalema; Hambinina anie izay tia anao;
7. Fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao; Fanambinana anie ho ao an-dapanao
8. Noho ny rahalahiko sy ny namako No hanaovako hoe Fiadanana anie ho ao anatinao.
9. Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika Dia hitady izay hahatsara anao aho.

  Psalms (122/150)