Psalms (121/150)  

1. Fihirana fiakarana?
2. Ny famonjena ahy dia avy amin'i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.
3. Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao.
4. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely.
5. Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin'ny an-kavananao.
6. Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.
7. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy.
8. Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin'izao ka ho mandrakizay.

  Psalms (121/150)