Psalms (120/150)  

1. Fihirana fiakarana. Jehovah no nitarainako tamin'ny fahoriako dia namaly ahy Izy,
2. Jehovah ├┤, vonjeo ny fanahiko amin'ny molotra mandainga, Eny, amin'ny lela mamitaka
3. Inona no homeny anao, ary inona koa no hataony aminao, Ry lela mamitaka?
4. Zana-tsip├Čkan'ny mahery sady voaranitra, Mbamin'ny vain'afon'anjavidy.
5. Lozako, fa mivahiny eto amin'ny Maseka aho Ary mitoetra ato an-dain'ny Kedarita!
6. Ela loatra izay no nitoeran'ny fanahiko teo amin'Izay tsy tia fihavanana.
7. Raha izaho, dia fihavanana; Kanjo nony miteny aho, dia mila ady kosa ireny.

  Psalms (120/150)