Psalms (116/150)  

1. Izaho tia an'i Jehovah, satria efa nandre Ny feon'ny fifonako Izy.
2. Satria efa nanongilana ny sofiny tamiko Izy, Dia hiantso aho, raha mbola velona koa.
3. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, Ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainan-tsi-hita; Nahita fahoriana sy alahelo aho.
4. Dia niantso ny anaran'i Jehovah hoe aho: Jehovah ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko.
5. Mamindra fo sy marina Jehovah Eny, miantra Andriamanitsika.
6. Miaro ny kely saina Jehovah; Reraka aho, dia namonjy ahy Izy.
7. Miverena ho amin'ny fitsaharanao, ry fanahiko, Fa Jehovah efa nanisy soa anao,
8. Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao Sy ny masoko tamin'ny ranomaso Ary ny tongotro tamin'ny fahatafintohinana.
9. Handeha eo anatrehan'i Jehovah Eo amin'ny tanin'ny velona aho.
10. Nino aho; hiteny tokoa aho; Mahantra indrindra aho.
11. Hoy izaho tamin'ny fahatairako; Mpandainga ny olona rehetra.
12. Inona no havaliko an'i Jehovah Noho ny soa rehetra nataony tamiko?
13. Handray ny kapoaky ny famonjena aho Ka hiantso ny anaran'i Jehovah.
14. Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho. Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra.
15. Zava-dehibe eo imason'i Jehovah Ny fahafatesan'ny olony masina.
16. Indrisy! Jehovah ô, mpanomponao tokoa aho, Eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao; Namaha ny fatorako Hianao.
17. Hianao no haterako fanati-pisaorana, Ary ny anaran'i Jehovah no hantsoiko.
18. Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho, Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra,
19. Dia eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah, Eo afovoanao, ry Jerosalema ô. Haleloia.

  Psalms (116/150)