Psalms (11/150)  

1. Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Jehovah no ialofako; ahoana no anaovanareo amin'ny fanahiko hoe: mandosira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voron-kely?
2. Fa, indro, ny ratsy fanahy manenjana ny tsip├Čkany; efa nanamboatra ny zana-tsip├Čkany eo amin'ny kofehy izy, nikendry tao amin'ny maizina hitifitra ny mahitsy fo.
3. Fa rava ny fanorenana, ka inona indray no azon'ny marina atao?
4. Jehovah dia ao amin'ny tempoliny masina, ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra; ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak'olombelona.
5. Jehovah mizaha toetra ny marina; fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan'ny fanahiny.
6. Handatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy Izy tahaka ny fandatsaka ranonorana; afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany.
7. Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany.

  Psalms (11/150)