Lamentations (5/5)    

1. Jehovah ô, tsarovy izay nanjo anay; Hevero sy diniho ny latsa mahazo anay.
2. Ny lovanay dia afindra ho an'ny vahiny ary ny tranonay ho an'ny hafa firenena.
3. Efa kamboty izahay ka tsy manan-dray, ny reninay dia toy ny mpitondra-tena.
4. Na dia ny loharanonay aza dia andoavanay vola vao azonay isotroana, ary ny kitay hazonay dia vidinay vao azo.
5. Rambondrambonan'ny mpanenjika amin'ny hatokay izahay; Reraka izahay fa tsy manam-pitsaharana.
6. Nanolo-tanana tamin'ny Egyptiana sy ny Asyriana izahay mba ho voky hanina.
7. Nanota ny razanay tsy etỳ intsony izy; Ary izahay no mivesatra ny helony.
8. Andevo no manapaka anay; Tsy misy manafaka anay amin'ny tànany.
9. Noho ny sabatra mamely any an-efitra dia manao vy very ny ainay izahay vao mahazo hanina.
10. Mahamay toy ny fatana ny hodi-tray noho ny fahamaimaizana avy amin'ny mosary.
11. Nosavihina ny vehivavy tao Ziona ary ny virijina tao amin'ny tanànan'ny Joda.
12. Nahantona tamin'ny tànany ny lehibe; Ary ny antitra tsy mba nohajaina.
13. Ny zatovo nitondra ny fikosoham-bary; Ary ny ankizy madinika nivembena nitondra ny hazo.
14. Ny loholona tsy misy eo am-bavahady, ary ny zatovo tsy mitendry zava-maneno intsony.
15. Ny hafalian'ny fonay dia nitsahatra, ary ny dihinay niova ho fitomaniana.
16. Efa afaka ny satro-boninahitra tamin'ny lohanay; Idiran-doza izahay, fa efa nanota!
17. Ary noho izany dia reraka ny fonay, eny, noho izany dia maizina ny masonay,
18. Noho ny amin'ny tendrombohitra Ziona, izay efa lao sady ikarenjen'ny amboahaolo.
19. Jehovah ô, ianao no mipetraka mandrakizay, eny, ny seza fiandriananao no maharitra hatramin'ny taranaka fara mandimby.
20. Ahoana no dia anadinoanao anay mandrakizay sy ahafoizanao anay andro lava ?
21. Jehovah ô, ampivereno aminao izahay, mba hiverenanay; Havaozy ho toy ny fahiny ny andronay.
22. Moa dia nandà anay tokoa va Hianao sy tezitra aminay indrindra?

  Lamentations (5/5)