Joshua (12/24)  

1. Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'ny Zanak'Isiraely, ka lasany ny taniny, teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny lohasahan-driaka Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tani-hay
2. Sihona, mpanjakan'ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron'ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan'ny lohasaha sy ny antsasak'i Gileada, dia hatramin'ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin'ny taranak'i Amona,
3. ary ny ilany atsinanan'ny tani-hay, dia ny Ranomasintsira, amin'ny lalana mankany Beti-jesimota, ary hatramin'ny tany atsimo eo am-bodin'i Pisga.
4. Ary azony koa ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basana, isan'ny Refaita sisa, izay nitoetra tany Astarta sy Edrehy,
5. sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny fari-tanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasak'i Gileada, fari-tanin'i Sihona, mpanjakan'i Hesbona.
6. Mosesy, mpanompon'i Jehovah, sy ny Zanak'Isiraely no nandresy ireo; ary ny taniny nomen'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen'i Manase.
7. Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'i Josoa sy ny Zanak'Isiraely tany an-dafy andrefan'i Jordana, hatrany Bala-gada, eo an-dohasahan'i Libanona, ka hatramin'ny tendrombohitra mangadihady izay fiakarana ho any Seira, ka ny taniny nomen'i Josoa ny firenen'ny Isiraely araka ny fizarany,
8. dia ny any amin'ny tany havoana sy amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any an-efitra ary any amin'ny tany atsimo, dia ny an'ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita:
9. Ny mpanjakan'i Jeriko, iray; ny mpanjakan'i Ay, izay eo anilan'i Betela, iray;
10. ny mpanjakan'i Jerosalema, iray; ny mpanjakan'i Hebrona, iray;
11. ny mpanjakan'i Jarmota, iray; ny mpanjakan'i Lakisy, iray;
12. ny mpanjakan'i Eglona, iray; ny mpanjakan'i Gazera, iray;
13. ny mpanjakan'i Debira, iray; ny mpanjakan'i Gadera, iray;
14. ny mpanjakan'i Horma, iray; ny mpanjakan'i Arada, iray;
15. ny mpanjakan'i Libna, iray; ny mpanjakan'i Adolama, iray;
16. ny mpanjakan'i Makeda, iray; ny mpanjakan'i Betela, iray;
17. ny mpanjakan'i Tapoa, iray; ny mpanjakan'i Hefera, iray;
18. ny mpanjakan'i Afeka, iray; ny mpanjakan'i Lasarona, iray;
19. ny mpanjakan'i Madona, iray; ny mpanjakan'i Hazora, iray;
20. ny mpanjakan'i Simrona-merona, iray; ny mpanjakan'i Aksafa, iray;
21. ny mpanjakan'i Tanaka, iray; ny mpanjakan'i Megido, iray;
22. ny mpanjakan'i Kadesy, iray; ny mpanjakan'i Jokneama any Karmela, iray;
23. ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny havoan'i Dora, iray; ny mpanjakan'ny firenen-tsamy hafa any Gilgala, iray;
24. ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.

  Joshua (12/24)