Revelation (2/22)  

1. "Efezo bažnyčios angelui rašyk: 'Tai sako Tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų.
2. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo kantrybę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius.
3. Tu ištvėrei, esi kantrus ir dėl mano vardo triūsei ir nepailsai.
4. Bet Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę.
5. Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne,­jei neatgailausi,­greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą.
6. Savo naudai tu turi, kad nekenti nikolaitų darbų, kurių ir Aš nekenčiu'.
7. Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: 'Nugalėtojui Aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojaus viduryje' ".
8. "Smirnos bažnyčios angelui rašyk: 'Tai sako Pirmasis ir Paskutinysis, kuris buvo miręs ir vėl grįžo į gyvenimą.
9. Aš žinau tavo darbus ir priespaudą, ir tavo skurdą,­o vis dėlto tu turtingas!­ir kaip tau piktžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga.
10. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką'.
11. Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: 'Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties' ".
12. "Pergamo bažnyčios angelui rašyk: 'Tai sako Tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją.
13. Aš žinau tavo darbus ir kur tu gyveni: ten, kur šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigynei mano tikėjimo net tomis dienomis, kada pas jus,­kur gyvena šėtonas,­buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas.
14. Vis dėlto turiu šį tą prieš tave: tu tenai turi besilaikančių Balaamo mokslo, kuris mokė Balaką suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojamas aukas ir ištvirkautų.
15. Ir tu taip pat turi besilaikančių nikolaitų mokslo, kurio Aš nekenčiu.
16. Tad atgailauk! O jeigu ne, Aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju'.
17. Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: 'Nugalėtojui Aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tiktai gavėjas' ".
18. "Tiatyrų bažnyčios angelui rašyk: 'Tai sako Dievo Sūnus, kurio akys tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį.
19. Žinau tavo darbus, meilę, tikėjimą, tarnavimą, kantrybę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius.
20. Bet Aš turiu šį tą prieš tave: tu leidi moteriškei Jezabelei, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams paaukotas aukas.
21. Aš jai daviau laiko atgailauti dėl ištvirkavimo, bet ji neatgailavo.
22. Štai Aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja­į didelį sielvartą, jeigu jie neatgailaus dėl savo darbų.
23. Jos vaikus išžudysiu, ir visos bažnyčios sužinos, kad Aš esu Tas, kuris ištiria protus ir širdis; Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus.
24. O jums ir kitiems tiatyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie, kaip sakosi, nėra pažinę šėtono gelmių, Aš sakau: neužkrausiu jums kitokios naštos,
25. tiktai tvirtai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu.
26. Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, Aš 'duosiu valdžią tautoms:
27. jis valdys jas geležine lazda, ir jos bus sudaužytos tarsi moliniai indai',­kaip ir Aš esu gavęs valdžią iš savo Tėvo;­
28. ir jam duosiu aušrinę žvaigždę'.
29. Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms!"

  Revelation (2/22)