Psalms (97/150)  

1. Viešpats karaliauja! Tedžiūgauja žemė! Tesilinksmina salos!
2. Debesys ir tamsa Jį supa; teisumas ir teisingumas yra Jo sosto pagrindas.
3. Jo priekyje liepsnoja ugnis ir sudegina aplinkui Jo priešus.
4. Žaibai nušviečia pasaulį. Tai matydama, žemė drebėjo.
5. Kalnai sutirpo kaip vaškas prieš Viešpatį­visos žemės Valdovą.
6. Dangūs skelbia Jo teisumą ir visos tautos mato Jo šlovę.
7. Bus sugėdinti tie, kurie tarnauja drožiniams, kurie stabais savo giriasi. Garbinkite Jį visi dievai!
8. Tai girdi Sionas ir džiaugiasi. Viešpatie, dėl Tavo sprendimų džiūgauja Judo dukterys.
9. Viešpatie, Tu esi aukštai virš visos žemės, išaukštintas virš visų dievų!
10. Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos.
11. Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui­džiaugsmas.
12. Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.

  Psalms (97/150)