Psalms (96/150)  

1. Giedokite Viešpačiui naują giesmę, giedokite Viešpačiui visos šalys.
2. Giedokite Viešpačiui, šlovinkite Jo vardą. Kiekvieną dieną skelbkite Jo išgelbėjimą.
3. Apsakykite Jo garbę tarp pagonių ir Jo stebuklus visoms tautoms.
4. Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, bijotinas labiausiai iš visų dievų.
5. Visi tautų dievai yra stabai, bet Viešpats sukūrė dangus.
6. Didybė ir garbė yra priešais Jį, galybė ir grožis Jo šventykloje.
7. Pripažinkite Viešpačiui, tautų giminės, pripažinkite Viešpačiui šlovę ir galybę!
8. Atiduokite Viešpačiui šlovę, priderančią Jo vardui, atneškite auką, įeikite į Jo kiemus.
9. Garbinkite Viešpatį šventumo grožyje, bijokite Jo visos šalys.
10. Skelbkite pagonims: "Viešpats karaliauja!" Jis sukūrė tvirtą pasaulį, Jis teis tautas teisingai.
11. Tesilinksmina žemė ir tedžiūgauja dangūs! Tešniokščia jūra ir kas joje yra!
12. Linksmai tedžiūgauja laukai ir visa, kas juose auga! Visi miško medžiai tada džiaugsis
13. Viešpaties akivaizdoje, kai Jis ateis teisti žemę. Jis teis pasaulį teisingai ir tautas savo tiesoje.

  Psalms (96/150)