Psalms (91/150)  

1. Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka,
2. sako Viešpačiui: "Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!"
3. Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro.
4. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po Jo sparnais rasi sau prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra Jo tiesa!
5. Tau nereikės bijoti nakties baisumų nė strėlių, švilpiančių dieną,
6. nebaugins tavęs patamsyje slankiojąs maras nė vidudienį siaučiantis sunaikinimas.
7. Tavo pašonėje kris tūkstantis ir dešimt tūkstančių­tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs.
8. Tu savo akimis tai stebėsi ir matysi nedorėlių atlyginimą,
9. nes tu pasidarei Viešpatį savo priebėga, Aukščiausiąjį savo buveine.
10. Tau neatsitiks nieko pikto, ir jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės.
11. Jis įsakys savo angelams saugoti tave visuose keliuose.
12. Ant rankų jie nešios tave, kad neužsigautum kojos į akmenį.
13. Tu mindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi jauniklį liūtą ir slibiną.
14. "Kadangi jis pamilo mane, Aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta.
15. Jis šauksis manęs, ir Aš jam atsakysiu. Būsiu su juo varge, išlaisvinsiu jį ir pagerbsiu.
16. Ilgu gyvenimu pasotinsiu jį ir parodysiu jam savo išgelbėjimą".

  Psalms (91/150)