Psalms (72/150)  

1. Dieve, suteik karaliui savo išminties teisti ir savo teisingumo karaliaus sūnui,
2. kad jis Tavo tautą teisingai teistų ir varguolių teises apgintų.
3. Tegu kalnai taiką tautai neša ir kalvos teisybę!
4. Tegul gins jis tautos varguolių teises, gelbės beturčių vaikus ir sunaikins prispaudėją.
5. Per kartų kartas jie bijos Tavęs, kol saulė švies ir mėnulis spindės.
6. Jis ateis kaip lietus ant nupjautos lankos, kaip lietus, drėkinantis žemę.
7. Jo dienomis žydės teisusis ir taika bus, kol danguje spindės mėnulis.
8. Jis viešpataus nuo jūros iki jūros ir nuo upės iki žemės pakraščių.
9. Jam nusilenks visi dykumų gyventojai ir jo priešai laižys dulkes.
10. Taršišo ir salų karaliai atneš jam dovanų. Šebos ir Sebos karaliai mokės duoklę.
11. Visi karaliai garbins jį, visi pagonys tarnaus jam.
12. Jis išvaduos pagalbos maldaujantį beturtį ir vargšą, kuriam nepadeda niekas.
13. Jis pasigailės vargšų ir beturčių ir jų gyvybes išgelbės.
14. Iš priespaudos ir smurto jis išlaisvins juos, jų kraujas bus brangus jo akyse.
15. Jis gyvens ir jam duos Šebos aukso, melsis už jį nuolatos, visą laiką jis bus giriamas.
16. Javų bus krašte apsčiai, net kalnų viršūnėse jie augs; kaip Libano miškas bus jo vaisiai. Miestai bus pilni žmonių kaip pievos žolių.
17. Jo vardas išliks per amžius. Jo vardas pasiliks, kol saulė švies danguje. Visos žemės giminės bus palaimintos jame, visos tautos vadins jį palaimintu.
18. Palaimintas Viešpats, Izraelio Dievas, kuris vienas daro stebuklus!
19. Palaimintas šlovingas Jo vardas per amžius. Jo šlovė tepripildo visą žemę! Amen! Amen!
20. Pabaiga Jesės sūnaus Dovydo maldų.

  Psalms (72/150)