Psalms (70/150)  

1. Dieve, skubėk išlaisvinti mane! Viešpatie, skubėk man padėti!
2. Sugėdink ir pakrikdyk tuos, kurie kėsinasi į mano gyvybę! Teatsitraukia sugėdinti, kurie trokšta man pakenkti!
3. Tebėga apimti gėdos, kurie sako: "Gerai tau, gerai tau!"
4. Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: "Didis yra Dievas!", kurie myli Tavo išgelbėjimą.
5. Aš esu vargšas ir suvargęs; Dieve, skubėk pas mane! Mano pagalba ir išlaisvintojas Tu esi. Viešpatie, nedelsk!

  Psalms (70/150)